کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل پنجم

 

مدیریت تدارکات پروژه (Project Procurement Management)

 

مديريت تداركات پروژه، شامل فرآيندهاي خريد يا دريافت محصولات، خدمات يا نتايج مورد نياز از خارج تيم پروژه است. سازمان مي تواند خريدار يا فروشنده محصولات، خدمات يا نتايج حاصل از يك پروژه باشد. مديريت تداركات پروژه شامل فرآيندهاي مديريت قرارداد و كنترل تغيير مورد نياز جهت توسعه و اداره قراردادها يا سفارشات خريد صادر شده توسط اعضاي داراي مجوز تيم پروژه مي باشد، همچنين دربرگيرنده همه قراردادهاي منعقد شده با يك سازمان خارجي (خريدار) كه پروژه را از سازمان اجرايي (فروشنده) دريافت مي كند و ادره الزامات قراردادي تعيين شده توسط تيم پروژه در قرارداد است.

 

 

5-1- برنامه ريزي تداركات:

برنامه ريزي تداركات، فرآيند مستندسازي تصميمات مربوط به خريد پروژه، تعيين رويكرد و شناسايي

فروشندگان بالقوه است. اين فرآيند، نيازهاي پروژه را شامل محصولات، خدمات يا نتايج، كه خارج از سازمان پروژه، مي توانند يا بايد به بهترين شكل تأمين شوند، در مقابل نيازهايي كه توسط تيم پروژه مي توانند تأمين شوند، شناسايي مي كند.

 

5-2 - مديريت تداركات:

مديريت تداركات، فرآيند كسب پاسخهاي فروشنده ، انتخاب فروشنده و اعطاي قرارداد است. در اين فرآيند تيم مربوطه، مناقصات يا پيشنهادات را دريافت مي كند و از معيارهاي ارزيابي تعريف شده قبلي، جهت انتخاب يك يا چند فروشنده اي كه براي انجام كار، واجد شرايط و به عنوان فروشنده نيز ، قابل پذيرش باشند، استفاده مي نمايد.

 

5-3 - نظارت تداركات:

نظارت تداركات، فرآيند مديريت روابط تداركات، نظارت بر عملكرد قرارداد و ايجاد تغييرات و اصلاحات مورد نيازاست. خريدار و فروشنده، قرارداد را جهت اهداف مشابهي، نظارت مي كنند. خريدار و فروشنده  بايد اطمينان يابند كه هر دو طرف، وظايف قراردادي خود را رعايت مي كنند و حقوق قانوني آنها محافظت مي شوند. فرآيند نظارت تداركات، اطمينان مي دهد كه عملكرد فروشنده، الزامات تداركات را تأمين نموده و خريدار، طبق ضوابط قرارداد قانوني، عمل می نمايد. ماهيت قانوني رابطه قراردادي، آن را لازم الاجرا مي كند و تيم مديريت پروژه، بايد از تفسيرهاي قانوني اقدامات اتخاذ شده، در زمان نظارت بر تداركات، آگاه باشد. در پروژ ههاي بزرگتر با تأمين كنندگان متعدد، جنبه كليدي نظارت قرارداد، مديريت تعاملات بين تأمين كنندگان مختلف است.

 

5-4-خاتمه تداركات:

خاتمه تداركات، فرآيند تكميل هر يك از تداركات پروژه است و فرآيند خاتمه پروژه يا فاز را پشتيباني مي كند تا بررسي شود تمامي كارها و اقلام قابل تحويل، مورد پذيرش واقع شده اند. همچنين فرآيند خاتمه تداركات، مديريت فعاليت هايي از قبيل نهايي كردن ادعاهاي باز، به روزرساني سوابق جهت انعكاس نتايج نهايي و بايگاني اطلاعات براي استفاده آتي، برعهده مي گيرد. اين فرآيند، همه قراردادهاي قابل استفاده در پروژه يا فازهاي پروژه را مورد توجه قرار مي دهد. در پروزه هايي كه شامل چند فاز هستند، ضوابط قرارداد ممكن است فقط براي يك فاز مشخص، قابل استفاده باشد. در چنين مواردي، فرآيند خاتمه تداركات، تداركات مربوط به آن فاز پروژه را خاتمه مي دهد. ادعاهاي رفع نشده، ممكن است پس از خاتمه تداركات، به دادگا ههاي قضائي ارجاع داده شوند. ضوابط و شرايط قرارداد مي توانند رويه هاي خاصي را براي خاتمه قرارداد، معين كنند.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ