کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل هشتم

 

مدیریت ریسک پروژه (Project Risk  Management)

 

مديريت ريسك پروژه شامل فرآيندهاي برنامه ريزي، شناسايي، تحليل، برنامه ريزي پاسخ و نظارت و كنترل

ريسك پروژه مي باشد. اهداف مديريت ريسك پروژه، افزايش احتمال و اثر وقايع مثبت و كاهش احتمال و اثر وقايع منفي در پروژه مي باشد.

 

8-1- برنامه ريزي مديريت ريسك:

برنامه ريزي مديريت ريسك، فرآيند تعريف چگونگي هدايت فعاليتهاي مديريت ريسك در يك پروژه است.

برنامه ريزي شفاف و دقيق، احتمال موفقيت پنج فرآيند ديگر مديريت ريسك را افزايش مي دهد. فرآيندهاي برنامه ريزي مديريت ريسك جهت اطمينان از متناسب بودن ميزان، نوع و حضور مديريت ريسك، با ريسكها و اهميت پروژه براي سازمان، مهم مي باشند. همچنين فرآيند برنامه ريزي، در فراهم سازي منابع و زمان كافي براي فعاليت هاي ريسك و تعيين مبنايي توافق شده، جهت ارزيابي ريسك ها، اهميت دارند. فرآيند برنامه ريزي مديريت ريسك بايد زماني كه پروژه تصويب گرديد، آغاز شود و خيلي زود در فاز برنامه ريزي پروژه، تكميل گردد.

 

 

8-2- شناسايي ريسك ها:

شناسايي ريسكها، فرآيند تعيين ريسك هاي اثر گذار بر پروژه و مستندسازي مشخصات آنها است.

مشاركت كنندگان در فعاليت هاي شناسايي ريسك، مي توانند شامل اين موارد باشند: مدير پروژه، اعضاي تيم مديريت پروژه، اعضاي تيم مديريت ريسك (در صورت تخصيص يافتن)، مشتريان، كارشناسان متخصص خارج از تيم پروژه، كاربران نهايي، كاربران نهايي، مديران پروژه ديگر، ذ ينفعان و كارشناسان مديريت ريسك. اگر چه اين افراد، معمولاً مشاركت كنندگان كليدي در شناسايي ريسك مي باشند، اما تمامي افراد تيم بايد به شناسايي ريسك ها تشويق شوند.

 

8-3-تحليل كيفي ريسك:

تحليل كيفي ريسك،فرآيند اولوي تبندي ريسك ها براي تحليل بيشتر يا ارزيابي و تركيب احتمال وقوع و اثر مي باشد. سازمان ها مي توانند عملكرد پروژه را با تمركز بر ريسك هاي با اولويت بالا، به صورت اثربخش بهبود بخشند.

تحليل كيفي ريسك، با استفاده از احتمال نسبي و اثر متناظر آنها بر اهداف پروژه، اولويت بندي ريسك هاي شناسايي شده، و در صورت وقوع ريسك ها و نيز عوامل ديگري مانند چارچوب زماني براي پاسخ و تحمل ريسك سازمان كه مرتبط با محدوديت هاي هزينه، زمان، محدوده و كيفيت پروژه مي باشند را ارزيابي مي كند. چنين ارزيابي هايي، گرايش تيم پروژه و ديگر ذي نفعان را نسبت به ريسك، منعكس مي سازد. بنابراين ارزيابي اثربخش، نيازمند شناسايي دقيق و مديريت گرايشات ريسك مشاركت كنندگان كليدي، در فرآيند تحليل كيفي ريسك مي باشد. زماني كه اين گرايشات ريسك، موجب جهت گيري در ارزيابي ريسكهاي شناسايي شده شود، بايد به اين جهت گيري ها در ارزيابي ها و اصلاح آنها توجه نمود.

 

8-4 - تحليل كمي ريسك:

تحليل كمي ريسك، فرآيند تحليل عددي ريس كهاي شناخته شده بر اهداف كلي پروژه است. تحليل كمي ريسك، در مورد ريسكهايي انجام مي شود كه براساس فرآيند تحليل كيفي ريسك، به عنوان ريسك هايي كه اثرات بالقوه و اساسي بر نيازمندي هاي پروژه دارند، اولويت بندي شده باشند. فرآيند تحليل كمي ريسك، اثر وقوع ريسك ها را تحليل كرده و رتب هاي عددي به آن ريسك اختصاص مي دهد، يا اثر مجموع تمامي ريسك هاي اثرگذار بر پروژه را ارزيابي مي نمايد. همچنين اين فرآيند، ارائه دهنده يك رويكرد كمي جهت اتخاذ تصميمات، در شرايط عدم قطعيت است.

 

8-5- برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك:

برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك، فرآيند تعيين گزينه ها و اقدامات مختلف جهت افزايش يا بهره برداري از فرصتهاو كاهش يا حذف تهديدهاي مربوط به اهداف پروژه است. اين فرآيند، پس از فرآيند تحليل كيفي ريسك و فرآيند تحليل كمي ريسك (در صورت استفاده) صورت مي گيرد. ين فرآيند، شامل شناسايي و تخصيص يك فرد، "مسئول پاسخ به ريسك" كه مسئوليت پاسخ هاي توافق شده و سرمايه گذاري شده ريسك را بر عهده دارد، مي باشد. فرآيند برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك، براساس اولويت ريسك ها، به آنها توجه ميكند و منابع و فعاليتها را به بودجه، زمان و برنامه مديريت پروژه، در صورت نياز، تزريق ميكند.

 

8-6- نظارت و كنترل ريسك:

نظارت و كنترل ريسك، فرآيند اجراي برنامه هاي پاسخ به ريسك، پيگيري ريسك هاي شناسايي شده، نظارت بر ريسك هاي باقيمانده، شناسايي ريسك هاي جديد و ارزيابي اثربخشي فرآيند ريسك در طول پروژه است. فرآيند نظارت و كنترل ريسك، تكنيكهايي مانند تحليل روند و انحراف را به كار ميبرد كه نيازمند استفاده از اطلاعات عملكردي توليد شده در طول اجراي پروژه است.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ