کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل دوم

 

مدیریت زمان پروژه (Project Time Management)

 مديريت زمان پروژه، شامل فرآيندهاي مورد نياز براي تكميل به موقع پروژه است. در اين حوزه دانش تعريف و توالي فعاليت ها، تخمين منابع و مدت زمان فعالي تها، تهيه و كنترل برنامه زما نبندي مورد بررسي قرار مي گيرد. فرآيندهاي مديريت زمان پروژه شامل موارد زير مي شوند:

3-1- تعريف فعاليت ها :
تعريف فعاليت ها، فرآيند شناسايي اقدامات خاصي است كه جهت توليد اقلام قابل تحويل پروژه انجام مي شود. تحت عنوان بسته هاي كاري ،(WBS) پايين ترين سطح اقلام قابل تحويل در ساختار شكست كار ،WBS فرآيند ايجاد شناسايي مي نمايد. بسته هاي كاري پروژه، معمولاً به اجزاي كوچك تري به نام فعاليت ها تجزيه مي شوند كه بيانگر كار مورد نياز جهت تكميل بسته كاري مي باشند. فعاليت ها، مبنايي براي تخمين، زمان بندي، اجراء و كنترل كارهاي كارهاي پروژه مي باشند. در اين فرآيند، فعاليت هايي كه اهداف پروژه را تأمين مي كنند، تعريف و برنامه ريزي مي شوند.

3-2- توالي فعاليت ها :
توالي فعاليت ها، فرآيند شناسايي و مستند سازي روابط بين فعالي تهاي پروژه است. فعاليت ها با استفاده از روابط منطقي به يكديگر متصل مي شوند. هر فعاليت و مايلستون، به جز فعاليت هاي ابتدايي و انتهايي، حداقل يك پيش نياز و يك پس نياز خواهند داشت. ممكن است جهت ايجاد يك برنامه زمان بندي واقعي و دست يافتني، به تأخير يا تعجيل در روابط منطقي بين فعاليت ها نياز باشد. تعيين توالي فعاليت ها مي تواند با استفاده از نرم افزارهاي مديريت پروژه يا با استفاده از تكنيكهاي دستي يا اتوماتيك انجام شود.

3-3- تخمين منابع فعاليت ها:
تخمين منابع فعاليت ها، فرآيند برآورد نوع و ميزان مواد اوليه، نيروي انساني، تجهيزات يا وسايل مورد نياز براي انجام هر فعاليت است. فرآيند تخمين منابع فعاليت ها با فرآيند تخمين هزينه ها، بسيار در ارتباط مي باشد.

3-4- تخمين مدت زمان فعاليت ها:
تخمين مدت زمان فعالي تها، تقريب تعداد دوره هاي كاري مورد نياز جهت تكميل فعاليتها با منابع برآوردي
است. تخمين مدت زمان فعاليت ها، از اطلاعات محدوده كاري فعاليت، انواع منابع مورد نياز، ميزان منابع تخميني و تقويم منابع استفاده مي كند. ورودي هاي تخمين مدت زمان فعاليتها، از فرد يا گروهي در تيم پروژه ناشي مي شود كه با ماهيت كار در هر فعاليت، آشنايي بيشتري دارد. تخمين مدت زمان، بصورت تدريجي تكامل مي يابد. اين فرآيند، كيفيت و در دسترس بودن داده هاي ورودي را نيز مورد توجه قرار مي دهد. بطور مثال، همانگونه كه كارهاي طراحي و مهندسي پروژه پيشرفت مي كند، جزئيات بيشتر و داد ههاي دقيقتري در دسترس قرار ميگيرند و صحت مدت زمان برآورد شده، بهبود مي يابد. بنابراين مي توان فرض كرد كه تخمين مدت زمان، به تدريج دقت و كيفيت بيشتري خواهند داشت.

3- 5- تهيه برنامه زمان بندي:
اين فرآيند، فرآيند تحليل توالي فعاليت ها، مدت زمان فعاليت ها، نيازمندي منابع و محدوديت هاي زماني جهت تهيه برنامه زما نبندي پروژه است. وارد كردن فعاليت ها، مدت زمان و منابع در يك ابزار زما نبندي، برنامه زمان بندي را با تاريخ هاي برنامه ريزي شده جهت تكميل فعاليت هاي پروژه، توليد مي كند. تهيه يك برنامه زما نبندي قابل قبول براي پروژه، غالباً يك فرآيند تكراري است. همچنين اين فرآيند، تاريخ هاي شروع و پايان برنامه ريزي شده را براي فعاليت ها و مايلستون هاي پروژه مشخص مي كند. برنامه زمان بندي جهت ايجاد يك زمان بندي مصوب كه امكان تبديل شدن به خط مبنايي براي پيگيري پيشرفت پروژه را داشته باشد، ممكن است نيازمند بازبيني و بازنگري مجدد تخمين مدت زمان و منابع باشد. بازنگري و حفظ برنامه زمان بندي واقع گرايانه، در طول پيشرفت كارهاي پروژه ادامه م ييابد، برنامه مديريت پروژه تغيير مي كند و ريسكها نمود پيدا ميكنند.
3-6- كنترل برنامه زمان بندي:
كنترل برنامه زمان بندي، فرآيند نظارت بر وضعيت پروژه است تا پيشرفت پروژه به روزرساني و تغييرات خط مبناي زما نبندي مديريت شوند.كنترل زما نبندي با موارد زير در ارتباط است:
• تعيين وضعيت جاري زما نبندي پروژه،
• تأثيرگذاري بر عواملي كه تغييرات زما نبندي را ايجاد مي كنند،
• تعيين اينكه زما نبندي پروژه تغيير كرده است؟ و
• مديريت تغييرات واقعي، زماني كه به وقوع مي پيوندند.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ