کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل اول

 

مدیریت محدوده پروژه (Project Scope Management)

 مديريت محدوده پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز جهت اطمينان از اينكه پروژه شامل كارهاي موردنياز و فقط كارهايي موردنياز براي تكميل موفقيت آميز پروژه مي باشد. اساساً مديريت محدوده پروژه در رابطه با تعريف و كنترل آنچه در پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است. فرآيندهاي مديريت محدوده شامل موارد زير مي شوند :

2-1- جمع آوري الزامات :
جمع آوري الزامات، فرآيند تعريف و مستندسازي نيازمندي هاي ذي نفعان، جهت تأمين اهداف پروژه است. موفقيت پروژه، مستقيماً تحت تأثير توجه به ثبت و مديريت الزامات محصول و پروژه است. الزامات، شامل نيازها و انتظارات كمي و مستند حاميان، مشتري و ديگر ذ ينفعان است. اين الزامات نيازمند استخراج، تحليل و ثبت تفضيلي هستند تا اينكه وقتي فاز اجراي پروژه آغاز شود، مورد سنجش قرار گيرند. جمع آوري الزامات، به تعريف و مديريت انتظارات مشتري مي پردازد.

2-2-تعريف محدوده :
تعريف محدوده، فرآيند توسعه يك شرح تفضيلي از پروژه و محصول است. آماده سازي يك بيانيه تفضيلي محدوده پروژه، براي موفقيت پروژه حياتي است و بر آن اساس، اقلام قابل تحويل اصلي، فرضيات و محدوديتهايي كه در آغاز پروژه، ثبت شد هاند، تعريف مي شوند. در طول برنامه ريزي، محدوده پروژه با توجه به اطلاعات بيشتري كه از

2- مديريت محدوده پروژه :
مديريت محدوده پروژه، شامل فرآيندهاي موردنياز جهت اطمينان از اينكه پروژه شامل كارهاي موردنياز و فقط كارهايي موردنياز براي تكميل موفقيت آميز پروژه مي باشد. اساساً مديريت محدوده پروژه در رابطه با تعريف و كنترل آنچه در پروژه وجود دارد و آنچه وجود ندارد، است. فرآيندهاي مديريت محدوده شامل موارد زير مي شوند :

2-1- جمع آوري الزامات :
جمع آوري الزامات، فرآيند تعريف و مستندسازي نيازمندي هاي ذي نفعان، جهت تأمين اهداف پروژه است. موفقيت پروژه، مستقيماً تحت تأثير توجه به ثبت و مديريت الزامات محصول و پروژه است. الزامات، شامل نيازها و انتظارات كمي و مستند حاميان، مشتري و ديگر ذ ينفعان است. اين الزامات نيازمند استخراج، تحليل و ثبت تفضيلي هستند تا اينكه وقتي فاز اجراي پروژه آغاز شود، مورد سنجش قرار گيرند. جمع آوري الزامات، به تعريف و مديريت انتظارات مشتري مي پردازد.

2-2-تعريف محدوده :
تعريف محدوده، فرآيند توسعه يك شرح تفضيلي از پروژه و محصول است. آماده سازي يك بيانيه تفضيلي محدوده پروژه، براي موفقيت پروژه حياتي است و بر آن اساس، اقلام قابل تحويل اصلي، فرضيات و محدوديتهايي كه در آغاز پروژه، ثبت شد هاند، تعريف مي شوند. در طول برنامه ريزي، محدوده پروژه با توجه به اطلاعات بيشتري كه از پروژه كسب شده است و با مشخصات بيشتري، تعريف و تشريح مي گردد. ريسك هاي موجود، فرضيات و محدوديت ها، به صورت كامل تحليل شده و ريسك ها، فرضيات و محدودي تهاي بيشتري، در صورت نياز افزوده خواهند شد.

2-3- ايجاد ساختار شكست كار :
فرآيند تقسيم اقلام قابل تحويل و كارهاي پروژه به اجزايي كوچك تر و با قابليت مديريت بيشتر ،WBS ايجاد است. ساختار شكست كار، تجزيه سلسله مراتبي، بر مبناي اقلام قابل تحويل كاري است كه بايد توسط تيم پروژه، در بيانگر ،WBS راستاي اهداف پروژه و ايجاد اقلام قابل تحويل مورد نياز، اجرا گردد كه در آن، هر سطح پايين تري از محدوده كلي پروژه را سازماندهي و تعريف مي كند و بيانگر كاري است ، WBS. تعاريف مفصل تري از كارهاي پروژه است كه در بيانيه محدوده پروژه مصوب فعلي، مشخص شد ه است.

2-4- تأييد محدوده :
تأييد محدوده، فرآيندي رسمي جهت پذيرش اقلام قابل تحويل تكميل شده پروژه است. تأييد محدوده شامل بازنگري اقلام قابل تحويل در حضور مشتري و حاميان، جهت اطمينان از اينكه آنها به طور رضايت بخشي تكميل شده اند، مي باشد و همچنين اخذ پذيرش رسمي اقلام قابل تحويل توسط مشتري يا حاميان است. تأييد محدوده با كنترل كيفيت متفاوت است. زيرا تأييد محدوده، اساساً در رابطه با پذيرش اقلام قابل تحويل است، در حاليكه كنترل كيفيت به صحت اقلام قابل تحويل و تأمين نيازمندي هاي كيفيت مشخص شده براي آن مي پردازد. به طور كلي، كنترل كيفيت قبل از تأييد محدوده انجام مي گردد، اما اين دو فرآيند ميتوانند به صورت موازي نيز انجام شوند.

2-5- تعريف محدوده :
كنترل محدوده، فرآيند نظارت بر وضعيت محدوده پروژه و محصول و مديريت تغييرات در خط مبناي محدوده است. كنترل محدوده پروژه، اطمينان مي دهد كه تمامي تغييرات درخواست شده و اقدامات اصلاحي يا پيش گيرانه پيشنهادي، از طريق فرآيند كنترل تغيير يكپارچه مورد بررسي قرار م يگيرند. كنترل محدوده پروژه همچنين جهت مديريت تغييرات واقعي اتفاق افتاده، استفاده مي شود و با ديگر فرآيندهاي كنترل، يكپارچه مي گردد. تغييرات كنترل نشده را غالباً خروج از محدوده پروژه مي نامند. تغييرات اجتناب ناپذيرند، در نتيجه بايد برخي از انواع فرآيند كنترل تغيير را مورد استفاده قرار دهيم.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ