کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل ششم

 

مدیریت منابع انسانی پروژه (Project Human Resource Management)

 

 

 

 

مديريت منابع انساني پروژه، شامل فرآيندهاي سازماندهي، مديريت و رهبري تيم پروژه مي باشد. تيم پروژه

متشكل از افرادي است كه نقش ها و مسئوليت هايي براي تكميل پروژه، به آنها تخصيص داده شده است. ممكن است بصورت مداوم، نوع و تعداد اعضاي تيم پروژه با پيشرفت پروژه تغيير كند. اعضاي تيم پروژه را كاركنان پروژه نيز مي نامند. هنگامي كه نقش ها و مسئوليت هاي مشخصي به اعضاي تيم پروژه تخصيص يابد، فعال شدن تمامي اعضاي تيم در برنامه ريزي و تصميم گيري پروژه، مي تواند سودمند باشد. فعاليت و مشاركت زود هنگام اعضاي تيم، موجب افزايش تخصص آنها در فرآيند برنامه ريزي و تقويت تعهد آنها نسبت به پروژه خواهد شد.

 

6-1-تهيه برنامه منابع انساني:

تهيه برنامه منابع انساني، شناسايي و مستندسازي نقش ها، مسئوليت ها، مهارت هاي مورد نياز، روابط گزارش دهي پروژه و ارائه برنامه مديريت كاركنان مي باشد. برنامه ريزي منابع انساني، جهت تعيين و شناسايي منابع انساني با مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت پروژه، مورد استفاده قرار مي گيرد. برنامه منابع انساني، نقش ها و مسئوليت هاي پروژه، نمودارهاي سازماني پروژه و برنامه مديريت كاركنان را كه شامل جدول زماني جذب و ترخيص كاركنان است را مستند مي نمايد. همچنين اين برنامه ممكن است شناسايي نيازهاي آموزشي، استراتژي هاي تيم سازي، برنامه هاي تشويق و پاداش، توجه به ضوابط قابل قبول، ايمني و تأثير برنامه مديريت كاركنان بر سازمان را نيز در بر گيرد.

 

6-2-تشكيل تيم پروژه:

تشكيل تيم پروژه، فرآيند تأييد در دسترس بودن منابع انساني و جذب تيم مورد نياز جهت تكميل وظايف پروژهاست. تيم مديريت پروژه ممكن هست براساس مذاكرات جمعي، استفاده از پيمانكاران جزء، ساختار ماتريسي پروژه، روابط گزارش دهي داخلي يا خارجي يا دلايل مختلف ديگر، كنترل مستقيمي بر انتخاب اعضاي تيم داشته باشد.

 

6-3-توسعه تيم پروژه:

توسعه تيم پروژه، فرآيند بهبود توانمندي ها، تعاملات تيمي و فضاي كلي تيم جهت ارتقاي عملكرد پروژه است. مديران پروژه بايد مهارت هايي را در شناسايي، ساخت، نگهداري، ايجاد انگيزه، رهبري و اميد دادن به تيم هاي پروژه جهت دستيابي به عملكرد بالاي تيمي و تأمين اهداف پروژه، كسب كنند.

 

6-4-مديريت تيم پروژه:

مديريت تيم پروژه، فرآيند پيگيري عملكرد اعضاي تيم، ارائه بازخورد، حل مشكلات و مديريت تغييرات، جهت بهينه سازي عملكرد پروژه است. تيم مديريت پروژه، رفتارهاي تيم را مشاهده كرده، تعارضات را مديريت نموده، مشكلات را رفع ساخته و عملكرد اعضاي تيم را ارزيابي مي كند. به عنوان نتيجه مديريت تيم پروژه، درخواست تغييرات ارائه شده، برنامه منابع انساني به روزرساني گريده، مشكلات حل شده، ورودي ارزشيابي هاي عملكرد ارائه شده و درس هاي آموخته شده به بانك اطلاعاتي سازمان اضافه مي گردند.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ