کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل دهم

مدیریت یکپارچگی پروژه (Project Integration Management)

 

 

مديريت يكپارچگي پروژه شامل فرآيندها و فعاليت هاي مورد نياز براي شناسايي، تعريف، تركيب، جمع آوري وهماهنگي فرآيندهاي مختلف و فعاليتهاي مديريت پروژه، درون گرو ههاي فرآيندي مي باشد. در زمينه مديريت پروژه، يكپارچگي شامل خصوصياتي مانند اتحاد، ادغام كليات و اقدامات جامعي است كه براي تكميل پروژه، مديريت موفق انتظارات ذي نفعان و تأمين نيازمندي ها، ضروري مي باشد. مديريت يكپارچگي پروژه، تضمين كننده تصميمات در خصوص تخصيص منابع، مقايسه بين گزينه هاي موجود و اهداف رقابتي و مديريت روابط متقابل بين حوز ه هاي دانش مديريت پروژه است. فرآيندهاي مديريت يكپارچگي پروژه شامل موارد زير ميشوند :

1- تهيه منشور پروژه :

تهيه منشور پروژه، فرآيند ايجاد سندي است كه به طور رسمي، يك پروژه يا يك فاز را تصويب و معرفي نمايد و نيازمندي هاي اوليه اي كه انتظارات و نيازهاي ذينفعان را تأمين ميكند، ثبت مي نمايد.

اين سند همچنين مشاركت بين سازمان اجرايي و سازمان درخواست كننده (يا مشتري، در پروژه هاي خارجي) را برقرار مي نمايد. منشور پروژه، به صورت رسمي پروژه را آغاز مي كند. مدير پروژه، در اولين زماني كه امكان داشته باشد، ترجيحاً در زماني كه منشور پروژه در حال تدوين است و هميشه قبل از شروع فاز برنامه ريزي، شناسايي و مشخص مي گردد.

پيشنهاد مي شود كه مدير پروژه در تدوين منشور پروژه مشاركت نمايد چرا كه منشور پروژه، اين اختيار را به مدير پروژه مي دهد كه منابع را در كارهاي پروژه بدهكار گيرد.

2- تهيه برنامه مديريت پروژه

تهيه برنامه مديريت پروژه، فرآيند مستندسازي اقدامات مورد نياز براي تعريف، آماده سازي، يكپارچه سازي و هماهنگي تمامي برنامه هاي زيرمجموعه است. برنامه مديريت پروژه، تعريف مي كند كه چگونه پروژه اجرا شود، نظارت و كنترل شده و خاتمه يابد. محتويات برنامه مديريت پروژه، براساس حوزه كاربرد و پيچيدگي پروژه، تعيين ميشود. برنامه مديريت پروژه، مجموعه اي از فرآيندهاي يكپارچه است كه تا خاتمه پروژه توسعه داده مي شود. اين فرآيند، منجر به ايجاد

برنامه مديريت پروژه مي شود كه با به روزرساني، كنترل و تصويب آن، از طريق فرآيند كنترل تغيير يكپارچه، به صورت تدريجي تكامل مي يابد.

3- هدايت و مديريت اجرايي پروژه :

هدايت و مديريت اجراي پروژه، فرآيند اجراي كار تعريف شده در برنامه مديريت پروژه، جهت دستيابي به اهداف پروژه مي باشد. مدير پروژه، به همراه تيم مديريت پروژه، عملكرد فعاليت هاي برنامه ريزي شده پروژه را هدايت مي كند و تبادلات سازماني و فني مختلفي كه درون پروژه وجود دارند را مديريت مينمايد. فرآيند هدايت و مديريت اجراي پروژه،

مستقيماً بر6 حوزه كاربرد پروژه تأثير مي گذارد. اقلام قابل تحويل، به عنوان خروجي هاي فرآيندها، جهت اجراي كارهايي كه در برنامه مديريت پروژه برنامه ريزي و زما نبندي شده اند، توليد ميشوند.

اطلاعات عملكرد كار مرتبط با وضعيت تكميل اقلام قابل تحويل و آنچه كه انجام شده است، به عنوان بخشي از كارهاي پروژه، جمع آوري شده و در گزارش عملكرد پروژه، قرار داده مي شوند. همچنين اطلاعات عملكرد كاري به عنوان ورودي گروه فرآيندي نظارت و كنترل، مورد استفاده قرار مي گيرند.

هدايت و مديريت اجراي پروژه، به پياد ه سازي تغييرات تصويب شده زير، نيازمند مي باشد.

اقدام اصلاحي : اقدامي مستند براي اجراي كارهاي پروژه كه عملكرد مورد انتظار آتي كارهاي پروژه را در راستاي برنامه مديريت پروژه، قرار مي دهد.

اقدام پيش گيرانه : اقدامي مستند براي انجام يك فعاليتي كه مي تواند، احتمال نتايج منفي مرتبط با ريس كهاي پروژه را كاهش دهد.

رفع نواقص : اقدامي مستند جهت شناسايي يك نقص در يكي از اجزاي پروژه، به همراه پيشنهاد رفع نقص يا جايگزيني كامل آن اجزاء.

4- نظارت و كنترل كارهاي پروژه :

نظارت و كنترل كارهاي پروژه، فرآيند پيگيري، بازنگري و كنترل پيشرفت جهت تأمين اهداف اهداف عملكردي تعريف شده در برنامه مديريت پروژه مي باشد. نظارت، جنبه اي از مديريت پروژه است كه در طول اجراي پروژه انجام مي شود. نظارت شامل جمع آوري، انداز ه گيري و توزيع اطلاعات عملكردي و ارزيابي سنجشها و روندهاي بهبود مؤثر فرآيندي است. نظارت مستمر، تيم مديريت پروژه را در خصوص سلامت پروژه آگاه كرده و هر حوز هاي كه نياز به توجه

ويژه اي داشته باشد را شناسايي مي كند. كنترل شامل تعيين اقدامات اصلاحي يا پيشگيرانه يا برنامه ريزي مجدد و پيگيري اين مسأله كه آيا اقدامات اتخاذ شده، مشكلات را برطرف نموده اند، مي باشد.

5- كنترل تغيير يكپارچه :

كنترل تغيير يكپارچه، فرآيند بازبيني تمام درخواست هاي تغيير، تغييرات تصويب شده و مديريت تغييرات اقلام قابل قبول، دارايي هاي فرآيندي سازماني، مستندات پروژه و برنامه مديريت پروژه است، فرآيند كنترل تغيير يكپارچه، از آغاز تا انتهاي پروژه انجام مي شود. برنامه مديريت پروژه، بيانيه محدوده پروژه و ساير اقلام قابل تحويل، با مديريت دقيق و مستمر تغييرات، چه با رد تغييرات يا تصويب آنها، حمايت مي شوند به گونه اي كه اطمينان داده شود كه فقط تغييرات مصوب در يك خط مبناي بازنگري شده، گنجانده ميگردد.

6- خاتمه پروژه يا فاز :

خاتمه پروژه يا فاز، فرآيند نهايي كردن تمامي فعاليت هاي گروه هاي فرآيندي مديريت پروژه، جهت اختتام رسمي پروژه يا فاز است. وقتي پروژه خاتمه مييابد، مدير پروژه، تمامي اطلاعات گذشته اختتام فازهاي قبل را جهت اطمينان يافتن از تكميل تمامي كارهاي پروژه و تأمين اهداف آن را، بازبيني ميكند. بعد از مقايسه محدوده پروژه با برنامه مديريت پروژه، مدير پروژه، مستندات را جهت اطمينان از تكميل كارها، قبل از خاتمه پروژه، مورد بازبيني قرار مي دهد. همچنين فرآيند خاتمه پروژه يا فاز، رويه هايي ارائه ميكند كه اقدامات مورد نياز را در خصوص پروژه هاي فسخ شده، مشخص و مستند مي نمايد.

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ