بازدید: 7008

 

قانون بودجه سال 1392 كل كشور

 

سوم - توسعه منطقه‌ای

 

78- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مبلغ يك هزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال درآمد مندرج در رديف 130410 جدول شماره(5) اين قانون را به‌صورت ماهانه يك‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره(9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاههای کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد.

79- در سال 1392 به منظور تأمين مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز در شهركهاي مسكوني جديد در شهرهاي با جمعيت بيش از دويست هزار نفر، سازندگان مكلفند در مجموعه‌هاي مسكوني با بيش از يكهزار واحد مسكوني، نسبت به احداث و يا تأمين هزينه‌هاي مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز بر اساس استانداردهاي آموزشي و برآورد اداره‌كل نوسازي مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايند.

صدور پروانه و گواهي پايان كار توسط شهرداري‌ها در اين شهركها منوط به أخذ تأييديه احداث، تأمين و يا اعلام عدم نياز واحدهاي آموزشي توسط اداره‌كل نوسازي مدارس استان ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) اجازه داده مي‌شود كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد با استفاده از مشاركت خيّرين مدرسه‌ساز تكميل نمايد.

به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي‌شود پروژه‌هاي نيمه‌تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيّرين دانشگاه‌ساز تكميل نمايد.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی