کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
  

قانون ضوابط , موازین و معیارهای خدمات مشاوره

فصل اول ـ کلیات
ماده۱ـ هدف و کاربرد

الف- هدف:در اجراي بند (ه‍ ) ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:

1- انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند؛

2- ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره؛

3- تضمين كيفيت خدمات مشاوره.

ب- كاربرد:تمام دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات، بايد مقررات اين آيين‌نامه را براي خريد خدمات مشاوره در معاملات بزرگ رعايت كنند. خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط بر اساس ماده (24) اين آئين نامه خواهد بود.

ماده2- تعاريف و عبارت‌هاي اختصاري

الف-اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است، به شرح زير تعريف مي‌شوند:

1- قانون: قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383 ـ؛

2- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور؛

3- كارفرما: دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون ؛

تبصره -  به استناد ماده (53) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366 ـ و تبصره‌هاي آن، اعمال اختيارات و وظايفي كه براي كارفرما در اين آيين‌نامه منظور شده‌است توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون صورت خواهد گرفت كه به نماينده يا نمايندگان مجاز وي قابل تفويض مي‌باشد.

4- هيئت انتخاب مشاور: هياتي مركب از كارفرما يا نماينده وي، ذيحساب يا بالاترين مقام مالي كارفرما و يك يا سه كارشناس متخصص در زمينه مرتبط با موضوع پروژه به انتخاب كارفرما؛

تبصره 1- در معاملات بالاي ده برابر سقف نصاب معاملات متوسط، از نهاد صنفي مربوط كه توسط كارفرما مشخص مي‌گردد، يك نفر نماينده بعنوان يكي از اعضاي هيئت انتخاب مشاور حضور خواهد داشت. كارفرما از نهاد يادشده به صورت كتبي براي معرفي نماينده و شركت در جلسه دعوت بعمل مي‌آورد. عدم حضور نماينده مانع از تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم نخواهدشد.

تبصره 2-در هر حالت تعداد اعضاي هيئت بايد فرد باشد.

5- مشاوره: هر نوع خدمات مديريتي، كارشناسي، مشاوره‌اي يا خدمات مهندسي مشاور، از جمله:

الف- طراحي مفهومي، پايه، تفصيلي و اجرايي؛

ب- مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي و تهيه طرح؛

پ- مطالعات پژوهشي، تحقيقاتي، بنيادي، كاربردي، راهبردي و توسعه‌اي؛

ت- مطالعات موضوعي، بخشي، جامع و ميان بخشي؛

ث- مطالعات منطقه‌اي و آمايش سرزمين؛

ج- تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي؛

چ- برنامه‌ريزي و كنترل پروژه؛

ح- مهندسي ارزش؛

خ- برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني؛

د- پايش و ارزشيابي طرح‌ها؛

ذ- خدمات مديريتي؛

ر- مديريت طرح؛

ز- كنترل مهندسي؛

ژ- مطالعات اقتصادي؛

س- امكان سنجي، طراحي و مديريت سيستمها؛

ش- مطالعات ارزيابي زيست محيطي؛

ص- نظارت بر اجرا، نصب و بهره‌برداري؛

ض- مطالعات آماري؛

ط- نقشه‌برداري و ايجاد سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي؛

ظ- ويژه‌سازي، نصب، راه‌اندازي، نگهداري و پشتيباني بسته‌هاي نرم‌افزاري؛

ع- برنامه‌ريزي، امكان‌سنجي، مديريت طرح، استانداردسازي، مطالعه، طراحي، ساخت، پياده‌سازي، ارزيابي و مميزي نظامهاي فناوري اطلاعات؛

غ- معماري اطلاعات، برنامه‌نويسي، پياده‌سازي، انتقال، پشتيباني و نگهداري نرم‌افزارهاي سفارشي؛

ف- طراحي شبكه‌هاي رايانه‌اي؛

ق- خدمات برنامه‌ريزي فناوري اطلاعات و ارتباطات، شامل تهيه طرح‌هاي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه‌ريزي راهبردي فناوري اطلاعات و ارتباطات و تدوين معماري سازماني

ك- خدمات جنبي و مكمل خدمات مشاوره.

گ- خدمات كارشناسي در يك يا چند مورد از زمينه‌هاي اداري، مالي، آموزشي، حقوقي، پژوهشي، فني يا بازرگاني

تبصره-چنانچه به سبب توسعه فناوري و زمينه‌هاي تخصصي، نيازي به افزودن يا تغيير موارد يادشده باشد، كارفرما پيشنهاد خود را به معاونت ارائه مي‌كند و معاونت در صورت تاييد، موضوع را ابلاغ مي‌نمايد.


6- مشاور: شخصي حقيقي يا حقوقي كه داراي گواهي‌نامه صلاحيت براي انجام كار مشاوره است. در كارهايي كه معاونت گواهي‌نامه ارائه نمي‌دهد، طبق دستورالعملي كه توسط معاونت تهيه مي‌شود، شخص صلاحيتدار  به طور مشخص بيان مي‌گردد؛

تبصره- موافقت قطعي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه حسب مورد توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر مي‌شوند، به منزله گواهينامه‌صلاحيت براي ارجاع كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي كه داراي اعتبارات پژوهشي هستند، تلقي مي‌شود. (بر اساس مصوبه شماره 237395/ت42986ه‍ مورخ 2/12/1390)

7- خدمات كارشناسي: آن بخش از خدمات مشاوره (به استثناي موارد جزء (5) بند (الف) ماده (2)) كه توسط مشاوران حقيقي يا حقوقي صلاحيتدار انجام‌مي‌شود؛

8- كار پژوهشي: فعاليت‌هاي نظام يافته با هدف ايجاد و ارتقاي دانش و شناخت پديده‌هاي طبيعي، انساني، اجتماعي  و فرهنگي كه در قالب تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي يا كاربردي انجام شود؛

9- طرح/ پروژه: تبيين يك سلسله فعاليت‌هاي سامانه‌وار و داراي هدف، منابع، مهلت و برنامه زماني معين كه معمولاً از طريق تحصيل خدمات مديريت، مشاوره، پيمانكاري، تامين كالا و خدمات اجرا مي‌شود.

10- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس، دورنگار، پست الكترونيك يا نظاير آن، با رعايت ماده (22) قانون ، به نشاني مشاوران ارسال مي‌شود؛

11- فراخوان مشاوره: سندي كه در ابتداي فرآيند خريد خدمات مشاوره، براي دعوت به همكاري از مشاوران ارائه مي‌شود؛

12- استعلام ارزيابي كيفي (RFQ): كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي كيفي، بين مشاوران فهرست بلند (موضوع ماده (7))، توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود؛

13- درخواست پيشنهاد (RFP): كاربرگهايي كه به منظور ارزيابي فني و مالي پيشنهادها، به طور يكسان بين مشاوران برگزيده (فهرست كوتاه)، توزيع و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود؛

14- فهرست بلند: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه از طريق يكي از دو روش بيان شده در بند (الف) ماده (7) بدست مي‌آيد؛

15- فهرست كوتاه: فهرست اسامي و مشخصات مشاوراني كه در ارزيابي كيفي مشاوران فهرست بلند، حايز حداقل امتياز قابل قبول شده و توان انجام خدمات مشاوره را در زمينه مورد نظر داشته باشند؛

16- مدت اعتبار پيشنهادها: مدتي كه پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران معتبر است و پس از آن، در صورتي كه قرارداد منعقد نشده‌باشد، پيشنهادهاي مشاوران فاقد اعتبار مي‌باشد و فرايند خريد خدمات مشاوره بايد تجديدشود؛

17- برنامه زماني انتخاب مشاور: سندي كه در آن، زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف خريد خدمات مشاوره، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي‌شود؛

18- مطالعات توجيهي: پس از انجام مطالعات پيدايش (براي تعيين طرح يا پروژه)، مطالعات توجيه فني، اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي-تاريخي ، زيست محيطي و پدافند غيرعامل، با گردآوري اطلاعات و آمار، بررسي و تحليل نيازها، بررسي‌هاي فني و ارائه راه‌حل‌هاي مختلف براي تامين نياز و ضرورت يا عدم ضرورت تبديل آن به طرح يا پروژه، منجر به تعيين گزينه‌هاي مطلوب طرح يا پروژه (در صورت موجه بودن) و در نهايت تعيين گزينه برتر با توجه به مباني فني، سودآوري مالي، اقتصادي و ملاحظات اجتماعي، زيست محيطي و ايمني مي‌شود. توسط اين مطالعات، تاييد يا رد طرح يا پروژه ويا تعيين حدود و زمان اجراي گزينه برتر مشخص‌مي‌شود؛

19- طراحي تفصيلي: خدماتي كه در صورت اعلام موجه بودن طرح يا پروژه توسط مطالعات توجيهي، با انجام محاسبات فني- مهندسي به مدارك لازم براي عمليات اجرايي، نصب و راه‌اندازي (شامل تعيين مشخصات و جزئيات فني، اجرايي، روش ساخت و تدارك) يك طرح يا پروژه منجر شود؛

20- ارزشيابي عملكرد: فرايندي كه در آن سطح كيفي كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور، در مقاطع يا دوره‌هاي زماني خاص تعيين مي‌شود؛

21- گروه مشاركت: مشاوراني كه در قالب مشاركت مدني يا ثبت شده (براساس قانون تجارت)، شامل دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي، متقاضي انجام خدمات مشاوره شوند؛

22- كارهاي مشروط: آن بخش از كارهاي مشاوره كه به لحاظ حوزه كار، مقدار، مدت و چگونگي انجام كار، قابل پيش‌بيني نبوده  و تغييرات قرارداد در اين‌گونه كارها وابسته به شرايط كار ‌باشد؛

23- مديرطرح: شخص حقوقي كه طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام طرح را از طرف كارفرما بعهده‌مي‌گيرد؛

24- اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل: اشخاصي كه كارفرما در انجام فرآيند خريد خدمات مشاوره از كمك آنها استفاده مي‌نمايد و با ساير عوامل ذي‌نفع پروژه منافع مشترك ندارند؛

25- پيشنهادهاي مالي نامتناسب: پيشنهادهاي مالي خارج از اعتدال (بسيار گران يا بسيار ارزان) كه شاخص آنها در "درخواست پيشنهاد" توسط كارفرما تعيين مي‌شود؛

26- شرح خدمات همسان: شرح خدماتي كه توسط معاونت ابلاغ شده تا به عنوان راهنماي تهيه شرح تفصيلي خدمات پروژه در انجام خدمات مشاوره استفاده شود؛

27- شرح تفصيلي خدمات: مجموعه ريز خدمات، فعاليت‌ها و تكاليفي كه براي انجام دادن خدمات مشاوره در يك پروژه، مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛

28- طراحي پايه: خدماتي كه بر مبناي سيماي كلي طرح يا پروژه و با بررسي كامل و ميداني و انتخاب دانش فني مناسب و انجام محاسبات مهندسي، مشخصات اصلي و معماري كلي طرح يا پروژه را تعيين مي‌نمايد؛

29- حوزه كار: دامنه، شرايط و وضعيت فني كار، كه ممكن است بسته به عوامل اثرگذار ناشي از طبيعت و يا جامعه انساني تغيير يافته و به طور دقيق از ابتدا قابل پيش‌بيني نباشد؛

30- شرح كلي خدمات: شرح نياز و خدمات كلي مورد نياز كارفرما كه مبناي تهيه شرح تفصيلي خدمات قرار مي‌گيرد؛

31- حوادث قهري: به موارد جنگ اعم از اعلام شده يا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌هاي عمومي، شيوع بيماري‌هاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيان‌هاي غيرعادي، آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار و مهار نشدني، طوفان و حوادث مشابه خارج از كنترل، حوادث قهري گفته مي‌شود؛

32- مسابقه: مسابقه طراحي معماري و شهرسازي كه طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان "راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران" انجام مي شود.

33- متن قرارداد همسان: موافقتنامه و شرايط عمومي قرارداد كه به صورت همسان از طرف معاونت ابلاغ شده‌است؛

34- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند (فهرست دستگاه‌هاي مركزي مورد تاييد معاونت، از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات قابل دستيابي است)؛

35- كارهاي حوزه فناوري اطلاعات: خدمات مشاوره‌‌ مشمول ضوابط شوراي عالي انفورماتيك كشور؛

ب-معادل‌ها و عبارت‌هاي اختصاري در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

1- طرح/ پروژه:

Project

2- گزارش شناخت:

ITC=Information to Consultants

3- فراخوان/ دعوتنامه:

LOI=Letter Of Invitation

4- ارزيابي كيفي:

PQ=Pre-qualification

5- استعلام ارزيابي كيفي:

RFQ= Request For Qualification


6- درخواست پيشنهاد:

RFP=Request For Proposal

7- پيشنهاد فني:

TP=Technical Proposal

8- پيشنهاد مالي:

FP=Financial Proposal

9- انتخاب براساس كيفيت:

QBS=Quality Based Selection

10- انتخاب براساس كيفيت و قيمت:

QCBS=Quality and Cost Based Selection

11- انتخاب براساس بودجه ثابت:

SFB=Selection under a Fixed Budget

12- انتخاب بر اساس روش تك گزينه‌اي:

SSS=Single Source Selection

13- هيئت انتخاب مشاور:

 Evaluation Committee

14- پيمانكار عمومي:

GC=General Contractor

15- شرايط عمومي قرارداد:

GCC=General Condition of Contract

16- طراحي و ساخت توأم:

DB=Design and Build

17- خدمات مهندسي- تامين كالا- ساخت:

EPC=Engineering and Procurement and Construction

18- خدمات مهندسي- ساخت:

EC=Engineering and Construction

19- مبلغ مشروط:

Provisional Sum

 

ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته است به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه‌هاي آن، قانون محاسبات عمومي كشور، آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران، نظام فني و اجرايي كشور و ضوابط آن و ساير قوانين، تعريف و تفسير مي‌شود.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی

 

  


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ