کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
  

قانون ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره

فصل دوم ـ اصول و ضوابط خرید خدمات مشاوره


ماده۳ـ مسئولیتها و نقشها

الف-به طور كلي، وظايف و مسئوليت‌هاي كارفرما در خريد خدمات مشاوره شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است:

1- اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره (موضوع ماده (4))؛

2- تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره؛

3- مستندسازي خريد خدمات مشاوره؛

4- انجام تمام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش تك گزينه‌اي؛

5- انعقاد قرارداد مشاوره؛

6- بررسي كفايت و تاييد گزارش شناخت؛

7- امتيازدهي و ارزيابي كيفي مشاوران؛

8- تهيه فهرست كوتاه و گزارش ارزيابي كيفي؛

9- تاييد مفاد "درخواست پيشنهاد"(RFP

10- گشايش پاكت‌هاي ارزيابي فني؛

11- امتيازدهي و ارزيابي فني پيشنهادها؛

12- تعيين مشاور منتخب؛

13- اطلاع‌رساني خريد خدمات مشاوره.

تبصره -چنانچه كارفرما احساس نياز نمايد، براي انجام وظايف مي‌تواند به تشخيص خود از كميته‌اي مركب از اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل با پرداخت حق‌الزحمه، استعلام نمايد. نظر كميته يادشده پس از تاييد وي اجرايي خواهدبود.

ب-در صورتي كه از خدمات مدير طرح استفاده شود، كارفرما مي‌تواند مسئوليت‌هاي اجزاي (3) ، (7) و (8) بند (الف) اين ماده و اجزاي (1) تا (6) بند (الف) ماده (4) را به مدير طرح واگذار كند.

پ-مسئوليت‌هاي هيئت انتخاب مشاور در فرايند خريد خدمات مشاوره بجز روش‌هاي تك گزينه‌اي و مسابقه، شامل موارد زير و ارزيابي شكلي مربوط است:

1- گشايش پاكت‌هاي قيمت؛

2- ارزيابي مالي پيشنهادها براي تعيين مشاور منتخب؛

تبصره - در روش‌هاي‌ انتخاب بر مبناي تعرفه و بودجه ثابت، ارزيابي مالي پيشنهادها فقط شامل كنترل امضا و مهر مشاور در تمامي اسناد "درخواست پيشنهاد"مي‌باشد و قرارداد با مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد، بر طبق بخش مالي اسناد "درخواست پيشنهاد"كه كارفرما ارائه كرده است، منعقد مي‌شود.

3- تاييد وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره، (پس از انجام هر يك از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) ماده (7) توسط كارفرما و وجود فقط يك متقاضي خدمات مشاوره)؛

4- رد پيشنهادهاي مالي نامتناسب بر اساس روش اعلام شده كارفرما در "درخواست پيشنهاد".


ت-مسئوليت‌هاي معاونت در خريد خدمات مشاوره عبارتند از:

1- تهيه و ارايه فهرست مشاوران صلاحيتدار با ذكر رشته، زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و ظرفيت آزاد؛

2- ابلاغ متن قرارداد همسان؛

3- ابلاغ فهرست خدمات يا شرح خدمات همسان؛

4- ابلاغ مباني تعيين حق‌الزحمه خريد خدمات مشاور؛

5- نظارت بر ارجاع كار از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات

6- تفسير و تبيين اين آيين‌نامه و تهيه، ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌ها و راهنماي لازم براي اجراي آن

ث مسئوليت‌هاي انجام مراحل خريد خدمات مشاوره به روش مسابقه، طبق نشريه شماره (240) معاونت تعيين مي‌شود.

ماده4- تمهيدات خريد خدمات مشاوره

الف-كارفرما قبل از شروع فرآيند خريد خدمات مشاوره، بايد اقدام‌هاي زير را انجام دهد:

1- تهيه گزارش شناخت (موضوع ماده (5))؛

2- تهيه شرح كلي خدمات (موضوع ماده (6))؛

3- تهيه برنامه زماني خريد خدمات مشاوره؛

4- برآورد حق‌الزحمه خدمات مشاوره؛

5- تعيين روش انتخاب مشاوران (موضوع ماده (16))؛

6- تهيه مفاد فراخوان مشاوره، حسب مورد (موضوع بند (ب) ماده (7))؛

7- تعيين هيئت انتخاب مشاور (حسب روش خريد خدمات مشاوره)؛

8- تهيه معيارها و استعلام ارزيابي كيفي مشاوران، حسب مورد (موضوع ماده (13))؛

9- تهيه اسناد "درخواست پيشنهاد"(موضوع ماده (18)).

ب-كارفرما بايد قبل از شروع فرايند انتخاب مشاور، نسبت به تهيه مقدمات لازم براي اجراي تعهدات مشاور مانند مستندسازي مطالعات، نقشه‌ها و مدارك مربوط به مراحل قبلي اقدام و از تامين منابع مالي كار اطمينان حاصل كند.

ماده 5- گزارش شناخت

الف-تهيه گزارش شناخت، شامل موارد زير بر عهده كارفرما است:

1- عنوان، مشخصات كلي، اهداف كيفي و كمي طرح؛

2- سازمان كارفرمايي؛

3- اسناد فني و نقشه‌ها و مدارك طراحي به نحوي كه وضعيت طرح را به طور اجمال براي مشاور از نظر شرايط كار تبيين كند. (در صورتي كه در مطالعات قبلي تهيه شده باشد)؛

4- فهرست مهمترين مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.

ب-چنانچه انجام خدمات مشاوره طرحي مستلزم رعايت قوانين و مقررات خاصي نظير حقوق دولتي خاص (مربوط به مقررات بيمه، عوارض، ماليات و نظاير آن)، حفاظت ويژه يا ملاحظات زيست محيطي خاصي باشد، در گزارش شناخت بايد موارد با ذكر قوانين و مقررات مربوط تشريح شوند.

 

ماده6- شرح كلي خدمات

الف-شرح كلي خدمات حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- هدف و محدوده طرح؛

2- اطلاعات پايه (به منظور ارايه شرح تفصيلي خدمات يا متدولوژي)؛

3- مباني، اصول، معيارها و استانداردهاي مورد نظر كارفرما؛

4 - خروجي‌ها و نتايج مورد نياز شامل اطلاعات، نقشه‌ها يا گزارش‌هايي كه مشاور بايد در مراحل مختلف يا پايان‌كار، به كارفرما تحويل دهد؛

5- خدمات جنبي و تكميلي كه بايد توسط مشاور يا به واسطه وي توسط شخص ثالثي انجام شود؛

6- وظايف مشاور در زمينه آموزش يا انتقال دانش فني(حسب مورد).

ب-معاونت با دريافت نظر كارفرمايان نسبت به تهيه و ابلاغ شرح خدمات همسان براي كارهاي مشاوره برنامه‌ريزي مي‌‌كند. در صورت نبودن شرح  خدمات همسان، كارفرما مي‌تواند شرح تفصيلي خدمات را تهيه يا در ابتدا به عنوان يك امتياز فني از مشاوران درخواست نموده و سپس شرح تفصيلي خدمات تلفيق شده خود را به منظور استعلام قيمت از مشاوران، به آنها ابلاغ نمايد.

تبصره-كارفرما مجاز است تهيه يك يا چند مورد از موارد مندرج در بند (الف) ماده (5) و بند (الف) ماده (6) را به اشخاص حقيقي يا حقوقي مستقل واگذار نمايد.

ماده7- تهيه فهرست بلند

الف-كارفرما مي‌تواند به روش‌هاي زير فهرست بلند مشاوران را تهيه كند:

1- فراخوان مشاوران داراي صلاحيت طبق ماده (9) از طريق انتشار آگهي در دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و درج آن در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات؛

2- مراجعه كارفرما به فهرست مشاوران داراي صلاحيت‌ طبق ماده (9) و انتخاب دوازده مشاور.

ب-آگهي فراخوان مشاوره حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- نام و نشاني كارفرما؛

2- موضوع خدمات مشاوره؛

3- درخواست گواهي‌نامه صلاحيت مرتبط با موضوع پروژه در صورت وجود آن؛

4- اعلام انجام ارزيابي كيفي (حسب مورد)؛

5- رشته يا زمينه تخصصي مشاور؛

6- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل اسناد؛

7- نحوه دريافت اسناد ارزيابي و هزينه آن در صورت لزوم.

پ-فهرست مشاوران داراي صلاحيت معاونت، از طريق مراجعه به نشاني الكترونيكي بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در دسترس عموم مي‌باشد.


ت-شرايط خاص در تهيه فهرست بلند:

1- در موارد خاص با تشخيص و مسئوليت كارفرما، تعداد مشاوران موضوع جزء (2) بند (الف) تا (بر اساس اصلاحيه شماره 116164/42986 مورخ 7/6/1390) پنج مشاور تقليل مي‌يابد.

2- انتشار آگهي براي كارهايي كه برآورد حق‌الزحمه مشاوره آنها در حوزه فناوري اطلاعات بيش از سه برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد و همچنين براي ساير كارهاي مشاوره با برآورد حق‌الزحمه مشاوره بيش از بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط ضروري است.

3- در مورد كارهاي موضوع جزء (2) بند (ت) اين ماده، كارفرما با مجوز بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي خود مي‌تواند با رعايت ساير مفاد اين آيين‌نامه بدون انتشار آگهي نسبت به تهيه فهرست بلند اقدام نمايد.

4- در صورت انتشار فراخوان بصورت آگهي و عدم تكميل حداقل سه متقاضي براي فهرست بلند، كارفرما فرآيند انتشار آگهي را يك بار تكرار يا مطابق جزء (2) بند (الف) اقدام مي‌نمايد و در هر صورت به تعداد  متقاضيان اين فرآيند كفايت مي‌شود.

5- در مورد جزء (2) بند (الف) در صورت عدم كفايت تعداد فهرست مشاوران داراي صلاحيت، كارفرما فهرست بلند را از مشاوران داراي صلاحيت در پايه‌هاي بالاتر يا پايين‌تر همان رشته تكميل مي‌كند (بر اساس اصلاحيه شماره 116164/42986 مورخ 7/6/1390)  و به اين ترتيب، به تعداد موجود مشاوران براي فهرست بلند كفايت مي‌شود.

6- در شرايطي كه پس از انجام هريك از فرآيندهاي اجزاي (4) يا (5) بند (ت) اين ماده، فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد، پس از تاييد هيئت انتخاب مشاور، انتخاب مشاور به روش تك گزينه‌اي انجام مي‌شود.

7- در روش تك گزينه‌اي موضوع بند (ث) ماده (16) تهيه فهرست‌بلند و به تبع آن، جزء (2) بند (ت) اين ماده، موضوعيت ندارد.

ماده8- همزماني خدمات مشاوره

الف-ارجاع همزمان فعاليت‌هاي جنبي و تكميلي به مشاور اصلي، در صورتي كه داراي صلاحيت لازم در رشته مربوط باشد، مجاز است. در اين صورت ارجاع كار خدمات جنبي با استفاده از روش تك گزينه‌اي خواهد بود.

تبصره- در صورتي ‌كه مشاور اصلي فاقد صلاحيت لازم براي انجام خدمات جنبي باشد، ارجاع خدمات جنبي به صورت تك گزينه‌اي به مشاور خدمات جنبي داراي صلاحيت كه به عنوان همكار و انجام دهنده اين خدمات، توسط مشاور اصلي به كارفرما معرفي مي‌شود، مجاز است.

ب-ارجاع خدمات زير در يك طرح به يك مشاور مجاز نيست:

1- مديريت‌طرح با هر يك از خدمات: مطالعات پيدايش، مطالعات‌توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي؛

2- مطالعات پيدايش و مطالعات توجيهي با هر يك از خدمات: طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت كارگاهي؛

3- قرارداد مستقل خدمات مهندسي ارزش با هر يك از خدمات: طراحي پايه، طراحي تفصيلي، نظارت عاليه و نظارت‌كارگاهي.

تبصره-خدمات مهندسي ارزش مي‌تواند جزئي از شرح خدمات در هر گونه قرارداد خدمات مشاوره باشد.

پ-هر گونه مشاركت در منافع مالي و تداركاتي پروژه، براي مشاوري كه خدمات مديريت طرح، مطالعات پيدايش، مطالعات توجيهي، بازرسي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي يا نظارت عاليه يا كارگاهي در طرحي را بر عهده گرفته است، در قراردادهاي تامين كالا (P) و پيمانكاري (C) همان طرح ممنوع است.

تبصره-براي كارهاي خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوري اطلاعات، همزماني طراحي با كارهايي كه قراردادهاي آنها به صورت مشاركت براي پيمانكاري (DB&EPC&EC) و پيمانكاري عمومي (GC) ارجاع مي‌شود، از مصاديق كارهاي پيمانكاري بوده و در قالب اين آيين‌نامه قرار نمي‌گيرد.

ماده9- تشخيص صلاحيت و موازين كلي

الف-ارجاع كارهاي مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (6) بند (الف) ماده (2) مجاز است و ميزان ظرفيت كاري مجاز، بنا بر خود اظهاري مشاوران مي‌باشد.

ب-به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعايت مفاد قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري - مصوب 1337-  تمام مشاوران استعلام‌شده، بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل نسبت به دستگاه كارفرما باشند و از مصاديق بندهاي (7) و (8) و تبصره (1) ماده (1) قانون مذكور نباشند (مصوبه شماره 193456/ت 45263ه‍مورخ 29/8/89).

تبصره1-فرايند خريد خدمات مشاوره كه با حضور شركت‌هاي وابسته و نظاير آن انجام مي‌شود بايد حسب حوزه كار به صورت انتخاب براساس روش كيفيت و قيمت يا روش كيفيت برگزار شود.

تبصره2-صندوق‌هاي بازنشستگي و تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آنها در چهارچوب ماده (3) عهده‌دار مسئوليت تصميم‌گيري در فرآيند خريد خدمات مشاوره مي‌باشند، مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي ذيربط خود نخواهند بود. تعاوني‌هاي كاركنان كه اعضاي آن جزء مراجع تصميم‌گير موضوع ماده يادشده نمي‌باشند مجاز به شركت در فرآيند خريد خدمات مشاوره حسب حوزه كار بر اساس روش كيفيت و قيمت و يا روش كيفيت خواهند بود.

پ-ارجاع كار به اشخاص حقوقي كه خدمات مشاوره را در قالب گروه مشاركت ارايه مي‌كنند، با نظر كارفرما مجاز است. در اين صورت، امتيازهاي مشاوران همكار در امتياز ارزيابي كيفي مشاور منظور مي‌شود. معاونت، دستورالعمل نحوه مشاركت و همكاري گروه مشاركت را تهيه و ابلاغ مي‌نمايد.

ت-چنانچه مشاور در فرايند ارزيابي و انتخاب، از مدارك جعلي يا اطلاعات خلاف واقع، تهديد، تطميع، رشوه و نظاير آن براي قبول پيشنهادهاي خود استفاده نموده باشد و يا پس از گشايش پاكت‌هاي فني ويا مالي از پيشنهاد خود انصراف دهد و يا از مبادله قرارداد استنكاف ورزد،  مطابق دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات مشاوران كه توسط معاونت تهيه و ابلاغ مي‌شود از ارجاع كار محروم بوده و مشمول مجازات قانوني مقرر خواهد شد.

ث-به منظور ارتقا و تضمين كيفيت خدمات مشاوره، بايد اصول زير در استفاده از خدمات مشاوره رعايت شوند:

1- اصول و مقررات نظام فني و اجرايي كشور؛

2- انجام مطالعات توجيهي پيش از ارجاع مطالعات تفصيلي و اجرايي، حسب مورد؛

3- استقلال مشاور نسبت به كارفرما؛

4- تنظيم دقيق شرح خدمات؛

5- رعايت اصل رقابت كيفي، فني و مالي در تمام مراحل ارزيابي و ارجاع كارهاي مشاوره؛

6- استفاده از متن قرارداد همسان در خدمات مشاوره (در صورت وجود)؛

7- تحقق مسئوليت مدني مشاوران در قبال صحت و كيفيت كارها و خدمات از طريق ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي و يا ساير روش‌ها براي تضمين خدمات.

تبصره-معاونت موظف است در چارچوب بند (ب) ماده (26)  نسبت به تهيه دستورالعمل براي ارزيابي ميزان تحقق و دستيابي به اصول تصريح شده در اجزاي اين بند اقدام و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كند.

(در اصلاحيه شماره 204869/42986 مورخ 19/10/1388« بند (پ) ماده (25)» به «بند (ب) ماده (26)» اصلاح شد.)

ماده10- انعقاد قراردادهاي مشاوره

الف-قرارداد با مشاور منتخب بايد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. در صورت توافق مشاور منتخب و كارفرما اين مدت براي يك بار قابل تمديد است.

ب-تغيير در موضوع، قيمت و شرايط قراردادهاي مشاوره، بعد از تعيين مشاور منتخب تا انعقاد قرارداد ممنوع‌است.

پ-تغيير در قيمت و شرح خدمات موضوع قراردادهاي خدمات مشاوره پس از انعقاد قرارداد تابع قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.

تبصره در كارهايي كه انتخاب مشاور به روش كيفيت و قيمت يا به روش بودجه ثابت انجام مي‌شود و حوزه كار مشخص دارند، كارفرما مي‌تواند تغييرات (كاهش ويا افزايش) خدمات مشاوره را با اعلام در "درخواست پيشنهاد"، در متن قرارداد به بيست و پنج درصد محدود نمايد.

ت-كارفرما مي‌تواند در تعيين قيمت مشاوره به نحوي با مشاور قرارداد منعقد كند كه خدمات مشاوره متكي به درصدي از برآورد هزينه اجرا يا متكي به صورت وضعيت پيمانكار نباشد و قرارداد را با قيمت مقطوع منعقدكند.

ماده 11- مستندسازي و اطلاع‌رساني

الف-كارفرما موظف است فرايند انتخاب مشاوران را مستندسازي كند.

ب-مستندهاي فرآيند انتخاب مشاوران شامل موارد زير است:

1- فراخوان مشاوره؛

2- فهرست بلند مشاوران (نام مشاور منتخب در روش تك گزينه‌اي)؛

3- استعلام ارزيابي كيفي بجز روش تك گزينه‌اي؛

4- گزارش ارزيابي كيفي مشاوران بجز روش تك گزينه‌اي؛

5- اسناد "درخواست پيشنهاد"(موضوع ماده (18))؛

6- صورتجلسه پاياني طبق ماده (23)؛

7- خلاصه قرارداد كه شامل موضوع، شماره، تاريخ، مبلغ، مدت، نام مشاور و اهم خدمات است؛

8- اسناد و مدارك اخذ شده از مشاوران در طول فرآيند خريد خدمات مشاوره؛

9- اسناد قراردادي كه شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن است.

پ-كارفرما بايد تمامي مراحل خريد خدمات مشاوره را به صورت مكتوب مستندسازي نموده و مستندهاي متناظر با اجزاي (1) تا (7) بند (ب) اين ماده را از طريق بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

تبصره 1-كارفرما به تشخيص خود مي‌تواند مدارك و مستندات استعلام از مشاوران براي ارزيابي كيفي را در چارچوب مشخص، فقط به صورت الكترونيكي (بدون نسخه كاغذي) اخذ نمايد.

تبصره 2-در صورت لغو فرآيند خريد خدمات مشاوره، كارفرما بايد اعلاميه و خلاصه ادله مربوط را در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، منتشر نمايد.

تبصره 3-در پايان فرآيند خريد خدمات مشاوره، بايد پاكت‌هاي مالي ناگشوده به ارسال كنندگان پيشنهاد مسترد و رسيد دريافت گردد و رسيد دريافت شده، به صورت مكتوب مستند و بايگاني شود.

ت-معاونت فهرست مشاوران صلاحيتدار را با ذكر رشته و زمينه تخصصي، پايه صلاحيت و نتايج ارزشيابي دوره‌اي، در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر مي‌نمايد.

ث-مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ، براي هر يك اجزاي (1) تا (7) بند (ب) و تبصره (2) بند (پ) اين ماده، در دستورالعمل معاونت تعيين مي‌شود.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی

 

  


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ