کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
 

قانون ضوابط، موازين و معيارهاي خريد خدمات مشاوره

فصل چهارم ـ ارزیابی پیشنهادها و انتخاب مشاور

 

ماده16- روش‌هاي انتخاب مشاوران

 

الف-روشهاي انتخاب مشاوران عبارتند از:

1- روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت؛

2- روش انتخاب بر اساس كيفيت؛

3- روش بودجه ثابت؛

4- روش انتخاب تك گزينه‌اي؛

5- روش مسابقه؛

6- روش انتخاب بر اساس تعرفه‌.

ب-روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت: در روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. در اين روش، پيشنهادهاي فني و مالي مشاوران فهرست كوتاه طبق بند (ب) ماده (22)  تراز شده و كمترين قيمت تراز شده ملاك انتخاب مشاور بوده و عقد قرارداد با قيمت درج شده در پاكت قيمت مشاور منتخب، انجام مي‌پذيرد. اين روش را فقط مي‌توان براي خدمات مشاوره‌اي كه حوزه كار مشخص دارند، استفاده نمود.

پ-روش انتخاب بر اساس كيفيت: در روش انتخاب بر اساس كيفيت، مشاور منتخب طي فرآيند رقابت كيفي و فني انتخاب مي‌شود اين روش در كارهاي پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي وسيع و يا بلند مدت داشته باشد كاربرد دارد.

ت-روش بودجه ثابت: در اين روش قيمت مربوط به هزينه خدمات مشاور، توسط مراجع صلاحيتدار تعيين و محدود به مبلغ معيني مي‌شود. اين روش براي كارهاي ساده، تكراري و دقيقاً قابل شرح كه بودجه آن ثابت باشد كاربرد دارد. در اين روش كارفرما بايد محدوده كار، شرح تفصيلي خدمات و مبلغ مورد نياز را براي مشاوران در اسناد "درخواست پيشنهاد"، مشخص نمايد. اين روش براي كارهايي كه مدت و حجم مشخص ندارد قابل استفاده نمي‌باشد.

تبصره -بودجه مندرج در موافقتنامه‌هاي مبادله شده بين دستگاه‌هاي اجرايي و معاونت و يا بين دستگاه‌هاي اجرايي با واحدهاي زيرمجموعه خود، به صورت برآورد بوده و الزاماً به معني مبلغ مشاوره در روش بودجه ثابت نمي‌باشد.

ث-روش انتخاب تك گزينه‌اي:‌ انتخاب تك گزينه‌اي، روشي است كه در آن مشاور، بدون وابستگي به فرآيند ارزيابي كيفي، فني و مالي انتخاب مي‌شود. با اين وجود، مذاكره فني و مالي توسط كارفرما براي تنظيم قرارداد انجام مي‌پذيرد. استفاده از اين روش صرفاً در موارد زير مجاز است:

1-  ارجاع خدمات تكميلي يا توسعه‌اي مشاوره پروژه در چارچوب موضوع قرارداد قبلي به مشاوري كه خدمات همان پروژه را قبلا انجام داده است؛

2-    ارجاع خدمات نظارتي پروژه به مشاوري كه خدمات طراحي تفصيلي همان پروژه را قبلا انجام داده‌است؛

3-    ارجاع خدمات جنبي مطالعات موضوع قرارداد در چارچوب بند (الف) ماده (8) و تبصره آن؛

4-    تهيه و تدوين ضوابط ،استاندارها و معيارها، تا سقف پنج برابر سقف نصاب معاملات متوسط؛

5-    بروز حوادث قهري (شرايط فورس ماژور)؛

6-  عدم امكان خريد خدمات مشاور با استفاده از ساير روش‌هاي انتخاب مشاور، حداكثر تا بيست برابر سقف نصاب معاملات متوسط، بر اساس گزارش توجيهي كارفرما با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما؛

7-    وجود شرايطي كه در فرآيند تهيه فهرست بلند، فقط يك متقاضي خدمات مشاوره اعلام آمادگي نموده باشد؛

8-    در كارهاي پژوهشي كه مشمول حق تاليف يا ثبت اختراع باشد، با تاييد بالاترين مقام‌ دستگاه مركزي كارفرما؛

9-    ارجاع خدمات مشاوره حقوقي براي قراردادها؛

10-ارجاع خدمات نگهداري يا پشتيباني نرم‌افزاري، به مشاوري كه قبلاً همان نرم‌افزار را طراحي يا ارائه كرده است.

11- ارجاع كارهاي پژوهشي به دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري و ساير مراكز تحقيقاتي قانوني كه موافقت قطعي انجام فعاليت‌هاي پژوهشي براي آنها حسب مورد توسط معاونت علمي و فناوري رييس جمهور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر شده يا مي‌شود. (بر اساس مصوبه شماره 237395/ت42986ه‍ مورخ 2/12/1390)

ج-روش مسابقه: اين روش طبق اهداف، ضوابط و معيارهاي نشريه شماره (240) معاونت با عنوان "راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران" انجام مي شود و فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش، مطابق نشريه يادشده مي‌باشد.

چ-روش انتخاب براساس تعرفه: براي اين روش در اسناد "درخواست پيشنهاد"، نحوه و ميزان حق‌الزحمه مشاور كاملاً براساس ضوابط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت تعيين مي‌شود. لذا انتخاب مشاور طي فرآيند رقابت كيفي و فني انجام مي‌پذيرد.

ح-در صورتي كه از منابع مالي بين‌المللي استفاده شود، چنانچه طبق مقررات مربوط، تشريفات يا روش هاي ديگري براي انتخاب مشاور الزام شده باشد، رعايت آنها مجاز است.

 

ماده17- فرآيندهاي خريد خدمات مشاوره

الف-فرايند خريد خدمات مشاوره بعد از اجراي تمهيدات خريد خدمات مشاوره موضوع ماده (4) با توجه به روش انتخاب، انجام مي‌شود.

تبصره-در صورتي كه پس از ارائه پاكت‌هاي پيشنهاد فني ويا مالي (حسب روش انتخاب مشاور)، مشاوري انصراف دهد، كارفرما مي‌تواند با تعداد باقيمانده مشاوران فرآيند انتخاب مشاور را ادامه دهد.

ب-فرآيند انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7) ؛

2- انجام مراحل ارزيابي‌كيفي و انتخاب مشاوران‌صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد"طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (21)؛

6- ارزيابي مالي پيشنهادها بر اساس قيمت تراز شده و انتخاب مشاور منتخب طبق بند (ب) ماده (22)؛

7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب طبق ماده (10) بر اساس قيمت پيشنهادي مشاور (ارائه‌شده در پاكت قيمت مشاور)؛

پ-فرآيند انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاوران صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد"طبق ماده (18) براي مشاوران فهرست كوتاه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21)؛

6- گشايش پاكت قيمت مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است و ارزيابي مالي پيشنهاد وي طبق بند (پ) ماده (22)؛

7- انعقاد قرارداد طبق ماده (10).

ت-فرآيند انتخاب تك گزينه‌اي به شرح زير است:

1- تهيه اسناد "درخواست پيشنهاد"طبق ماده (18)؛

2- ارسال دعوت‌نامه به همراه "درخواست پيشنهاد"و اخذ پيشنهاد فني و مالي از مشاور؛

3- ارزيابي فني و مالي و مذاكره با مشاور براي قيمت؛

4- انعقاد قرارداد طبق ماده (10).

ث-فرآيند انتخاب به روش بودجه ثابت به شرح زير است:

1- تهيه فهرست بلند طبق ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12)  (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد"طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر مبلغ مشاوره پروژه؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده باشد طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب؛

6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)؛

7- انعقاد قرارداد با رعايت ماده (10) .

ج-فرآيند انتخاب به روش تعرفه:

1- تهيه فهرست بلند طبق فرآيند ماده (7)؛

2- انجام مراحل ارزيابي كيفي و انتخاب مشاور صلاحيتدار طبق ماده (12) (تهيه فهرست كوتاه)؛

3- ارسال "درخواست پيشنهاد"طبق ماده (18) به مشاوران فهرست كوتاه با ذكر تعرفه مورد استفاده؛

4- تهيه و تحويل پيشنهادها طبق ماده (19)؛

5- ارزيابي فني پيشنهادها و تعيين مشاوري كه بالاترين امتياز فني را كسب نموده است طبق ماده (21) به عنوان مشاور منتخب؛

6- ارزيابي مالي پيشنهاد مشاور منتخب طبق تبصره بند (پ) ماده (3)؛

7- انعقاد قرارداد با مشاور منتخب بر اساس تعرفه‌هاي مصوب معاونت با رعايت ماده (10) (هر گونه تغيير خارج از حدود بخشنامه‌هاي تعرفه‌هاي مربوط، ممنوع مي‌باشد) .

تبصره-در مواردي كه حقوق دولتي در تعرفه‌هاي يادشده تغيير يافته يا متفاوت بوده و اين تغيير در تعرفه پيش‌بيني نشده باشد، بايد مابه‌التفاوت مربوط توسط كارفرما در تعرفه منظور شود.

چ روش انتخاب براساس مسابقه: فرآيندهاي ارزيابي كيفي، فني و مالي مشاوران در اين روش، طبق نشريه شماره (240)  معاونت با عنوان " راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهر سازي در ايران " انجام مي‌شود.


ماده18- درخواست پيشنهاد

الف-درخواست پيشنهاد (RFP) شامل سه بخش است:

1- بخش فني كه شامل موارد زير است:

1-1- گزارش شناخت (ITC

1-2- شرح كلي خدمات؛

1-3- روش انتخاب مشاور (موضوع ماده (16))؛

1-4- روش ارزيابي فني و نحوه امتيازدهي به هر يك از معيارها؛

1-5- ضريب تاثير فني در روش انتخاب بر اساس كيفيت و قيمت؛

1-6- حداقل امتياز فني قابل قبول، شصت تا هفتاد امتياز، از صد امتياز بجز روش‌ تك گزينه‌اي و روش مسابقه؛

1-7- نحوه تنظيم برنامه زماني پيشنهادي (حسب مورد)؛

1-8- مدت اعتبار پيشنهادها؛

1-9- متن قرارداد همسان (در صورت وجود)؛

1-10- نحوه تنظيم متدولوژي (حسب مورد)؛

1-11- ساير موارد به تشخيص كارفرما.

2- بخش مالي كه حداقل شامل موارد زير است:

2-1- نحوه محاسبه حق‌الزحمه؛

2-2- روش پرداخت حق‌الزحمه؛

2-3- حقوق دولتي و غير دولتي مترتب بر قرارداد؛

2-4-نرخ تسعير ارز (حسب مورد)؛

2-5- فرم حق‌الزحمه پيشنهادي مشاور؛

2-6- هزينه  تهيه پيشنهاد و نحوه پرداخت آن توسط كارفرما به حداكثر سه مشاور برتر (حسب مورد)؛

2-7- روش حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب (حسب روش انتخاب مشاور)؛

2-8- برآورد اوليه حق‌الزحمه خدمات مشاوره (حسب مورد)؛

2-9- روش تامين منابع مالي.

تبصره-در كارهايي كه بخشي از آن مشروط بوده و يا حق‌الزحمه آنها براساس نفر ماه برآورد مي‌شود پيشنهادهاي مالي مشاوران با توجه به ابعاد، نوع كار و نيز سوابق، تجارب و تخصص‌هاي مورد نياز بايد براساس ساختار مشابه و دوره زماني يكسان استعلام شود و هزينه‌هاي ثابت نظير ميزان كسورات و حقوق دولتي، تعداد خودرو و ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز و نيز تسهيلاتي كه از توسط كارفرما تامين مي‌شود، در اسناد "درخواست پيشنهاد"قيد شود. همچنين سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي به منظور تسريع در خاتمه كار بر اساس مفاد شرايط عمومي قراردادهاي همسان (در صورت وجود) اطلاع‌رساني شود.

3- بخش عمومي كه شامل موارد زير است:

3-1- برنامه زماني كلي طرح؛

3-2- ترتيب فهرست ارائه مدارك؛

3-3- مهلت تحويل پيشنهادهاي فني و مالي توسط مشاوران به كارفرما (حداقل دو هفته)؛

3-4- مكان و زمان تحويل پيشنهادهاي فني و مالي.

ب-كارفرما بايد "درخواست پيشنهاد"را براي همه مشاوران فهرست كوتاه ارسال كند.

پ-"درخواست پيشنهاد"بايد توسط مشاوران تكميل و مهر و توسط افراد مجاز امضا و در موعد مقرر به كارفرما تحويل شود.

ماده19- تهيه و تحويل پيشنهادها

الف-رعايت مقررات زير در تهيه و تكميل پيشنهادها ضروري است:

1-    پيشنهادها در مهلت مقرر در "درخواست پيشنهاد"تحويل شوند؛

2-    اطلاعات صحيح و كامل باشد؛

3-    اطلاعات مربوط به گواهي‌نامه‌هاي صلاحيت، حسب مورد، ارايه شود؛

4-    اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود؛

5-    تمامي صفحات اسناد توسط اشخاص مجاز، امضا و مهر شود.

ب-مشاوران نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد (فني و مالي) تسليم كنند، مگر آنكه در اسناد "درخواست پيشنهاد"نحوه ديگري پيش بيني شده باشد.

پ-مشاوران پيشنهادهاي فني و مالي خود را بايد در پاكت‌هاي جداگانه و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب با ذكر نام مشاور، موضوع و تاريخ ارسال روي پاكت، قرار دهند.

ت-كارفرما موظف است در مهلت مقرر، همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط مشاوران را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از آنها صيانت كند.

ث-هر گونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهاد، بايد به صورت قابل گواهي و در مهلت و مكان مقرر در اسناد "درخواست پيشنهاد"(RFP) انجام شود.

ماده20- توضيح و تشريح اسناد

الف-چنانچه مشاوري در استعلام ارزيابي كيفي مشاوران يا اسناد "درخواست پيشنهاد"، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از كارفرما توضيح بخواهد.

ب-توضيحات و پاسخ به پرسش‌هاي مشاوران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن، بايد به طور يكسان براي همه مشاوراني كه اسناد را دريافت كرده‌اند با لحاظ تغييرات احتمالي در برنامه زماني انتخاب مشاور، ارسال شود.

تبصره-امكان ارايه توضيحات و دريافت سوال و ارايه پاسخ‌ها و يا ساير راهنمايي‌ها مي‌تواند از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات صورت پذيرد.


ماده21- ارزيابي فني پيشنهادها

الف-تفكيك مراحل ارزيابي فني و مالي پيشنهادها ضروري است و هر گونه ارزيابي فني پيشنهادها،‌ تنها پيش از گشودن پاكت‌هاي قيمت مجاز است. پاكت‌هاي قيمت بايد تا پايان مرحله ارزيابي فني پيشنهادها، ناگشوده و در جايي مطمئن نگهداري شوند.

ب-در صورت استفاده از روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS) يا انتخاب براساس كيفيت (QBS)، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت‌هاي قيمت، در جلسه گشايش پاكت‌هاي فني اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است و در اين صورت پاكت‌هاي قيمت (در لفاف لاك و مهر شده مشاور)، توسط كارفرما صيانت مي‌شود.

پ-ارزيابي فني پيشنهادها مشتمل بر بررسي و امتيازدهي، به روش وزني انجام مي‌شود. در اين روش، مجموع ضريب وزني معيارها معادل صددرصد (100%) مي‌باشد و هر مشاور در ازاي هر معيار، امتيازي بين صفر تا يكصد كسب مي‌كند. امتياز كل هر مشاور، معادل مجموع حاصل ضرب امتياز كسب شده براي هر معيار در ضريب وزني مربوط مي‌باشد. حداقل امتياز قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز) و نحوه تعيين امتياز بايد در "درخواست پيشنهاد"(RFP) ذكر شود.

ت-معيارهاي اصلي ارزيابي فني پيشنهادها و اهميت وزني آنها به شرح زير است:

1- روش‌شناسي/ متدولوژي (حداقل سي درصد (30%)): امتياز روش‌شناسي با توجه به معيارهاي فرعي نظير شرح تفصيلي خدمات، نحوه تضمين كيفيت، روش مديريت اطلاعات و نظام مستندسازي و گزارش‌دهي پروژه، گزينه‌هاي فني و اجرايي انجام پروژه، برنامه زماني مشاور با توجه به روش پيشنهادي براي انجام كار تعيين مي‌شود.

2- كاركنان كليدي موثر (حداقل بيست و پنج درصد (25%)): امتياز كاركنان كليدي موثر طرح، براساس معيارهاي فرعي نظير صلاحيت‌هاي عمومي كاركنان با توجه به تحصيلات و آموزشهاي عمومي، سوابق كار و مسئوليت‌ها، دوره‌هاي آموزشي، تجربه‌هاي ويژه در زمينه پروژه مورد نظر، زبان، مهارتهاي خاص، آشنايي با قوانين و مقررات و نظاير آن تعيين مي‌شود.

3- ساير‌معيارها(حداكثر‌چهل‌و‌پنج‌درصد (45%)): اين معيارها با‌توجه به‌نوع پروژه به‌تشخيص كارفرما تعيين‌مي‌شوند.

تبصره-وزن هريك از معيارهاي‌اصلي يادشده و نيز معيارهاي‌فرعي بايد در "درخواست پيشنهاد"قيدشود و پس‌ از آن تغيير در اوزان معيارها ممنوع‌است. همچنين مجموع درصد وزني معيارهاي اصلي بايد برابر با يكصد (100) باشد.

ث-كارفرما بعد از امتيازدهي به پيشنهادهاي مشاوران، نتايج ارزيابي فني پيشنهادها را طبق گزارشي مستندسازي مي‌كند. اين گزارش حداقل شامل موارد زير مي‌باشد:

1- نام و مشخصات مشاوران؛

2- معيارهاي ارزيابي فني و اهميت وزني هر يك از معيارها؛

3- حداقل امتياز فني قابل قبول (شصت تا هفتاد امتياز)؛

4- امتياز مشاوران براي هر يك از معيارهاي ارزيابي فني و امتياز فني كل هر يك از مشاوران؛

5- نام و مشخصات مشاوراني كه براي گشايش پاكت قيمت (ارزيابي مالي پيشنهادها) برگزيده شده‌اند؛

6- محل و زمان ارزيابي فني؛

7- ساير مواردي كه به تشخيص كارفرما براي درج در ارزيابي فني پيشنهادها ضرورت داشته باشد.

ج-اصل پيشنهادهاي فني مشاوران قبل از گشودن پاكت‌هاي قيمت، توسط كارفرما بايگاني مي‌شود.


ماده22- ارزيابي مالي پيشنهادها

الف-ارزيابي مالي پيشنهادها با توجه به روش و فرآيند انتخاب مشاور (موضوع مواد (16) و(17))، بايد پس از پايان يافتن ارزيابي كيفي مشاوران و ارزيابي فني پيشنهادها انجام شود.

ب-روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS): در اين روش، ارزيابي مالي پيشنهادها براساس قيمت تراز شده بين مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب نموده‌اند انجام مي‌شود. در اين روش كارفرما مكلف است از مشاوران يادشده يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت كند. مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را پيشنهاد كرده باشد، به عنوان مشاور منتخب برگزيده مي‌شود. قيمت تراز شده طبق رابطه زير محاسبه و تعيين مي‌شود:

كه در آن:

L: قيمت تراز شده؛

C: قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت)؛

i: ضريب تاثير امتياز فني (بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0))؛

t: امتياز فني پيشنهادها (بين حداقل امتياز فني قابل قبول تا صد امتياز).

تبصره1-همه پاكت‌هاي قيمت مشاوراني كه امتياز فني برابر يا بيش از حداقل امتياز فني قابل قبول را كسب كرده باشند، بايد گشوده شود.

تبصره2-ضريب تاثير امتياز فني، عددي بين پانزده صدم (15/0) تا پنج دهم (5/0) است كه بر حسب پيچيدگي كار، ابداعي بودن، تكراري بودن و بزرگي كار توسط كارفرما تعيين و بايد در اسناد "درخواست پيشنهاد"قيد شود. پيچيدگي و يا ابداعي بودن كار، ضريب تاثير امتياز فني را افزايش و تكراري بودن و يا بالا بودن حجم ريالي كار آنرا كاهش مي‌دهد.

تبصره3-در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد مالي لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد "درخواست پيشنهاد"قيد شود.

تبصره4-هيئت انتخاب مشاور بايد قبل از محاسبه قيمت تراز شده، ابتدا پيشنهادهاي داراي قيمت‌هاي نامتناسب را از فرآيند ارزيابي مالي، براساس روشي كه كارفرما در اسناد "درخواست پيشنهاد"درج كرده است، حذف نمايند.

تبصره5-قرارداد بايد با مشاوري كه كمترين قيمت تراز شده را كسب كرده است و با قيمت پيشنهادي وي (درج شده در پاكت قيمت) منعقد شود.

تبصره6-چنانچه در طول انجام فرآيند به روش انتخاب براساس كيفيت و قيمت (QCBS)، فقط يك متقاضي خريد خدمات مشاوره براي مرحله ارزيابي مالي باقي بماند، رابطه بند (ب) اين ماده ملاك نيست و قيمت پروژه با ملاحظه روش رد قيمت‌هاي نامتناسب و بر اساس مذاكره و توافق كارفرما با مشاور تعيين مي‌گردد.

پ-روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS): براي ارزيابي مالي در اين روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور ياد شده گشوده مي‌شود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حق‌الزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرارگيرد، قرارداد با مشاور منعقد مي‌شود. چنانچه قيمت پيشنهادي مشاور از نظر هيئت انتخاب مشاور قابل قبول نباشد و هيئت در مذاكره با مشاور ياد شده نتواند به قيمت قابل قبولي دست يابد، بايد مراحل فوق با مشاور اولويت دوم كه داراي امتياز فني بعدي است، انجام شود.

تبصره-فقط در شرايطي بازگشت به مذاكره با مشاور اولويت اول مجاز است كه پيشنهاد قيمت مشاور اولويت دوم، گران‌تر از قيمت پيشنهادي مشاور اولويت اول باشد.

ت-ساير روش‌هاي انتخاب مشاور: ارزيابي مالي ساير روش‌هاي انتخاب مشاور براساس تعاريف و فرآيند جداگانه كه براي هر روش در مواد (16) و (17)  تصريح شد، انجام مي‌پذيرد.

ماده23- صورتجلسه پاياني

الف-بعد از گشايش پاكت‌هاي قيمت و ارزيابي مالي پيشنهادها، صورتجلسه پاياني ارزيابي پيشنهادها مشتمل بر موارد زير تهيه مي‌شود و به امضاي هيئت داوران (در روش مسابقه)، كارفرما (در روش تك گزينه‌اي) و اعضاي هيئت انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها) مي‌رسد:

1- محل و زمان تشكيل جلسه پاياني؛

2- نام و امضاي كارفرما (در روش تك گزينه‌اي)، هيئت داوران (در روش مسابقه) و اعضاي هيات انتخاب مشاور (در ساير روش‌ها)؛

3- برآورد كارفرما؛

4- امتياز فني پيشنهادهاي مشاوران، طبق گزارش ارزيابي فني پيشنهادها (حسب روش انتخاب مشاور)؛

5- ضريب تاثير امتياز فني (مربوط به روش QCBS

6- حداقل امتياز فني قابل قبول (قيد شده در اسناد "درخواست پيشنهاد"و حسب روش انتخاب مشاور)؛

7- قيمت‌هاي پيشنهادي رويت شده مشاوران (بجز روش‌هاي بودجه ثابت و تعرفه)؛

8- قيمت تراز شده پيشنهادهاي مشاوران (مربوط به روش QCBS

9- نام مشاور منتخب و مبلغ قرارداد؛

10- كليه محتويات پاكت‌هاي گشوده شده پيشنهادهاي قيمت بايد ثبت و ضميمه صورتجلسه پاياني شود.

ماده 24- خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط

در معاملات كوچك و متوسط، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي واجد معيارها و ضوابط زير مجاز است:

1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا گواهي نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز؛

2- داشتن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرائي؛

3- ارائه يكي از تضمين‌هاي موضوع آئين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي موضوع تصويب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 (بر اساس اصلاحيه شماره 242197/42986 مورخ 8/12/1388) براي كيفيتخدمات.

تبصره 1- در مورد اشخاص حقوقي، افرادي كه توسط شخص حقوقي جهت انجام مشاوره معرفي مي شوند بايد واجد شرايط فوق باشند ولي دادن تضمين بر عهده شخص حقوقي است.


تبصره 2-دستگاههاي اجرائي مي توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قراردهند.

ماده 25-معاونت فلوچارت اجراي اين آيين‌نامه را تدوين و بهدستگاههاي ذي‌ربط ارايه نمايد.

ماده 26 - مقررات و استانداردها

الف-از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تصويب‌نامه شماره 84178/ت34162 ه‍ مورخ 16/07/1385هيئت وزيران، لغو مي‌گردد.

تبصره-در مواردي كه فرآيند ارجاع كار به مشاوران با تصويب‌نامه يادشده شروع شده باشد، كارفرما مي‌تواند ساير مراحل را حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه و بر اساس تصويب‌نامه يادشده ادامه داده و به انجام رساند يا آنكه فرايند خريد خدمات مشاوره را مجددا بر اساس اين آيين‌نامه شروع نمايد.

ب-در صورت ضرورت، معاونت بايد دستورالعمل‌ها، استانداردها و راهنماي خريد خدمات مشاوره را تهيه، بهنگام، تنفيذ و در شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

 

اين تـصويب‌نامه در تاريخ 28/ 9/ 1388 به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ