کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
 

قانون کار

فصل ششم

تشکلهای کارگری وکارفرمایی

ماده 130
به منظور تبيلغ و گسترش فرهنگي اسلامي و دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهورياسلامي ايران كارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، خدماتي وصنفيمي‌توانند نسبت به تاسيس انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند.


تبصره 1
انجمنهاي اسلامي مي‌توانند به منظور هماهنگي در انجاموظايف و شيوه هاي تبليغي، نسبت به تاسيس كانونهاي هماهنگي انجمنهاي اسلاميدر سطح استانها و كانون عالي هماهنگي انجمنهاي اسلامي در كل كشور اقدامنمايند.


تبصره 2
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف واختيارات و نحوهعملكرد انجمن هاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين كشور، كار وامور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.


ماده131
در اجراي اصل بيست وششم قانون اساسي جمهوري اسلاميايران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانوني وبهبود وضع اقتصاديكارگران و كارفرمايان، كه خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، كارگران مشمولقانون كار وكارفرمايان يك حرفه يا صنعت مي‌توانند مبادرت به تشكيلانجمنهاي صفي نمايند.


تبصره 1
به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانونيانجمنهاي صنفي مي‌توانند نسبت به تشكيل كانون انجمنهاي صنفي در استان وكانون عالي انجمنهاي صنفي در كل كشور اقدام نمايند.


تبصره 2
كليه انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوطه به هنگام تشكيلموظف به تنظيم اساسنامه با رعايت مقررات قانوني وطرح وتصويب آن در مجمععمومي و تسليم به وزارت كار و امور اجتماعي جهت ثبت مي‌باشند.


تبصره 3
كليه نمايندگان كارفرمايان ايران در شورايعالي كار،شورايعالي تامين اجتماعي، شورايعالي حفاظت فني وبهداشت كار، كنفرانس بينالمللي كار و نظائر آن توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايان، درصورتتشكيل انتخاب و در غير اين صورت توسط وزير كار و امور اجتماعي معرفيخواهند شد.


تبصره 4
كارگران يك واحد، فقط مي‌توانند يكي از سه مورد شوراي اسلامي كار، انجمن صنفي يا نماينده كارگران را داشته باشند.


تبصره 5
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوهعملكرد انجمن هاي صنفي و كانونهاي مربوطه، حداكثر ظرف مدت يكماه ا زتاريختصويب اين قانون، توسط شورايعالي كار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.


تبصره 6
آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذكور در تبصره 3اين ماده ظرف يكماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير كار و اموراجتماعي خواهد رسيد.


ماده 132
به منظور نظارت ومشاركت دراجراي اصل سي ويكم قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسومقانون اساسي كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي وكشاورزي كهمشمول قانون كار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مسكناقدام نمايند.


تبصره 1
شركتهاي تعاوني مسكن كارگران هر استان مي‌توانند نسبتبه ايجاد كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مسكن كارگران استان اقدام نمايند وكانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران استانها مي‌توانند نسبت به تشكيلكانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسكن كارگران كشور (اتحاديه مركزي تعاونيهايمسكن كارگران –اسكان ) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي،مسكن و شهرسازي واموراقتصادي و دارائي موظف به همكاري با اتحايه اسكانبوده و اساسنامه شركتهاي مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبتخواهد رسيد.


ماده 133
به منظور نظارت ومشاركت در اجراي مفاد مربوط به توزيعومصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،كارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و يا كشاورزي كه مشمول قانونكار باشند، مي‌توانند نسبت به ايجاد شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع) كارگرياقدام نمايند.


تبصره 1
شركتهاي تعاوني مصرف (توزيع ) كارگران مي‌توانند نسبتبه تاسيس كانون هماهنگي شركتهاي تعاوني مصرف كارگران استان اقدام نمايند وكانونهاي هماهنگي تعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران استانها مي‌توانند نسبتبه تشكيل كانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مصرف كارگران " اتحاديه مركزيتعاونيهاي مصرف (توزيع ) كارگران –امكان" اقدام نمايند. وزارتخانه هايكار و امور اجتماعي و بازرگاني و همچنين وزارتخانه هاي صنعتي موظف هستندتا همكاريهاي لازم را با اتحاديه امكان بعمل آورند و اساسنامه شركتهايتعاوني مذكور توسط وزارت كار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.


ماده 134
به منظور بررسي و پي گيري مسائل و مشكلات صنفيواجتماعي و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بيست و نهم قانون اساسي كهمتضمن حفظ حقوق و تامين منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتي، درماني ومراقبتهاي پزشكي مي‌باشد كارگران و مديران بازنشسته مي‌توانند به طور مجزانسبت به تاسيس كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته شهرستانها و استانهااقدام نمايند.


تبصره 1
كانونهاي كارگران و مديران بازنشسته استانها مي‌توانند نسبت به تاسيس كانونهاي عالي كارگران و مديران بازنشسته كشور اقدام نمايند.


تبصره 2
وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و سازمان تامين اجتماعي موظف به همكاري با كانونهاي عاليكارگران و مديران بازنشسته كشور مي‌باشند.


ماده 135
به منظور ايجاد وحدت روش و هماهنگي در امور وتبادل نظردر چگونگي اجراي وظائف و اختيارات، شوراهاي اسلامي كار مي‌توانند نسبت بهتشكيل كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار در استان و كانون عالي هماهنگيشوراهاي اسلامي كار در كل كشور اقدام نمايند.


تبصره 1
آئين نامه چگونگي تشكيل، حدود وظائف و اختيارات ونحوهعملكرد كانونهاي شوراهاي اسلامي كار موضوع اين ماده بايد توسط وزارتينكشور و كار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هياتوزيران برسد.


ماده 136
كليه نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران درسازمان جهاني كار، هياتهاي تشخيص، هياتهاي حل اختلاف، شورايعالي تاميناجتماعي شورايعالي حفاظت فني ونظاير آن، حسب مورد، توسط كانون عاليشوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران و يا مجمعنمايندگان كارگران انتخاب خواهند شد.


تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد شورايعالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


تبصره 2
درصورتيكه تشكلهاي عالي كارگري و كارفرمائي موضوع اينفصل ايجاد نشده باشند، وزير كار و امور اجتماعي مي‌توانند نسبت به انتخابنمايندگان مزبور در مجامع، شوراها وهياتهاي عالي اقدام نمايد.


ماده 137
به منظور هماهنگي و حسن انجام وظائف مربوطه، تشكل هايكارفرمائي وكارگري موضوع اين فصل از قانون مي‌توانند بطور مجزا نسبت بهايجاد تشكيلات مركزي اقدام نمايند.


تبصره 1
آئين نامه هاي انتخابات شوراي مركزي و اساسنامه تشكيلاتمركزي كارفرمايان وهمچنين كارگران، جداگانه توسط كميسيوني مركب ازنمايندگان شورايعالي كار، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 138
مقام ولايت فقيه درصورت مصلحت ميتوانند در هريك از تشكلهاي مذكور نماينده داشته باشند.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ