کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
قانون کار

فصل دوازدهم

مقررات متفرقه

ماده 187
كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر، گواهي انجام كار با قيد مدت، زمان شروع و پايان ونوع كارانجام شده را به وي تسليم نمايند.


ماده 188
اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين ومقررت خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنهامنحصرا توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول ويانجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.


تبصره 1
حكم اين ماده مانع انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف، نسبت به موارد مذكور تصريح شده است نمي‌باشد.


ماده 189
دربخش كشاورزي، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهرهبرداري از درختان ميوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پاركهاي جنگلي و نيزدامداري و توليد و پرورش ماكيان وطيور، صنعت نوغان، پرورش آبزيان و زنبورعسل و كاشت، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاورزي، به پيشنهادشورايعالي كار و تصويب هيئت وزيران مي‌تواند از شمول قسمتي از اين قانونمعاف گردد.


ماده 190
مدت كار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان،كاركنان حمل ونقل (هوائي، زميني و دريائي ) خدمه و مستخدمين منازل،معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان بنحوي است كه تمام يا قسمتي از مزدودرآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي‌شود و همچنين كارگراني كهكار آنها نوعا در ساعات متناوب انجام مي‌گيرد، در آئين نامه هائي كه توسطشورايعالي كار تدوين وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي‌گردد. درموارد سكوت مواد اين قانون حاكم است.


ماده 191
كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي‌توان برحسب مصلحتموقتا از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود. تشخيص مصلحت و موارداستثناء به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شورايعالي كار بهتصويب هيات وزيران خواهد رسيد.


ماده 192
كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعاتموردنياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزيركار و امور اجتماعي مي‌رسد تهيه و تسليم نمايند.


ماده 193
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي درصورت لزوم بهافرادي كه در واحدها بعنوان سرپرست تعيين شده اند، آموزشهاي لازم را درزمينه مسائل ناظر به روابط انساني، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهندداد. آئين نامه مربوط توسط شورايعالي كار تهيه و حسب مورد به تصوب وزرايكار و امور اجتماعي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.


ماده 194
كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظاميكارگران واحدهاي خود، با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلاميهمكاريهاي لازم را مبذول دارند.


تبصره 1
آئين نامه اجرائي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كارو امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تهيه و به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.


ماده 195
به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد، متخصص، مخترع ومبتكر، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در موردانتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.


تبصره 1
ضوابط اجرائي اين ماده وچگونگي تشويق كارگران نمونهونحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط، توسط وزارت كار و اموراجتماعي تعيين خواهد گرديد.


ماده 196
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي وشكوفائي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي، عملي، تخصصي در زمينه هايعلم وصنعت، كشاورزي و خدماتي، فيلم، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تداركببيند و اين امكانات را از طريق راديو، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و ياهر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.


ماده 197
دولت مكلف است باتوجه به امكانات خود براي كارگراني كهقصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازندتسهيلات لازم را فراهم نمايد.


ماده 198
وزارت كار و امور اجتماعي مي‌تواند درموارد ضرورت برايتنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور، در نمايندگي هاي جمهوري اسلاميايران، وابسته كار منصوب نمايد.


تبصره 1
وابسته كار، توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب واعزام مي‌گردد.


تبصره 2
وزارتين كار و امور اجتماعي وامور خارجه و سازمان اموراداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي موضوعاين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.


ماده 199
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه ازتاريخ تصويب اين قانون، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويبمراجع مذكور در اين قانون برساند.


تبصره 1
آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون كار مصوب26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد، تا تصويب آئين نامه هايموضوع اين ماده قابل اجرا مي‌باشند.


ماده 200
با تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي‌گردند.


ماده 201
وزارت كار و امور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.


ماده 202
وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلاتخود را در ارتباط با قانون كار جديد، طراحي و به تصويب سازمان امور اداريواستخدامي كشو برساند.


ماده 203
وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي‌باشند.


تبصره 1
مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهائي نخواهد بود كهدر اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و موسساتوكارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است. قانون فوق كه در تاريخدوم مهرماه يكهزارو سيصد وشصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده وموادي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است، درجلساتمتعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي نگهبان و با اصلاح و تتميم مواد3-7-8-13-15-20-24-26-27-29-31-32-33-41-46-51-52-53-56-58-59-60-62-64-65-66-67-69-70-73-81-105- 108-110-111-112-113-114- 118-119-130-131-135-136-137- 138- 143-151- 154- 155- 158-159-160-166- كل فصل مجازاتها _(مواد171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186) -188-189-190-191-202و 203 مشتمل بر دويست وسه ماده ويكصد و بيست ويكتبصره در تاريخ بيست و نهم آبان ماه يكهزار وسيصد وشصت و نه به تصويبنهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی

.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ