کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
 

قانون کار

فصل چهارم

حفاظت فنی وبهداشت کار

4-1- كليات

ماده 85
براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي وتامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي‌شود، براي كليه كارگاهها،كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.


تبصره 1
كارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني وبهداشت كار مي‌باشند.


ماده 86
شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هايحفاظت فني مي‌باشد و از اعضاء ذيل تشكيل مي‌گردد: 1- وزير كار و اموراجتماعي يامعاون او كه رئيس شورا خواهد بود 2- معاون وزارت صنايع 3- معاونوزارت صنايع سنگين 4- معاون وزارت كشاورزي 5- معاون وزات نفت 6- معاونوزارت معادن و فلزات 7- معاون وزارت جهاد سازندگي 8- رئيس سازمان حفاظتمحيط زيست 9- دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني 10- دونفر از مديران صنايع 11- دونفر از نمايندگان كارگران 12- مديركل بازرسيكار وزارت كار و امور اجتماعي كه دبير شورا خواهد بود.


تبصره 1
پيشنهادات شورا به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيدهو شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظتفني كارگران د رمحيط كار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا، كميته هايتخصصي مركب از كارشناسان تشكيل دهد.


تبصره 2
آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


تبصره 3
انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان كارگران و نمايندگانمديران صنايع مطابق دستوراالعملي خواهد بود كه توسط شورايعالي حفاظت فنيتهيه و به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.


ماده 87
اشخاص حقيقي وحقوقي كه بخواهند كارگاه جديدي احداثنمايند و يا كارگاههاي موجود را توسعه دهند، مكلفند بدوا برنامه كار ونقشه هاي ساختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فنيو بهداشت كار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسالدارند. وزارت كار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يك ماهاعلام نمايد. بهره برداري از كارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتيو بهداشتي خواهد بود.


ماده 88
اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي‌باشند.


ماده 89
كارفرمايان مكلفند پيش از بهره برداري از ماشينها،دستگاهها، ابزار و لوازم كه آزمايش شده است آزمايشهاي لازم را توسطآزمايشگاهها و مراكز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مداركمربوطه راحفظ و يك نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت كار و امور اجتماعيارسال نمايند.


ماده 90
كليه اشخاص حقيقي ياحقوقي كه بخواهند لوازم حفاظت فنيوبهداشتي را وارد يا توليد كنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه بانمونه هاي آن به وزارت كار و امور اجتماعي ووزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي ارسال دارند و پس از تائيد، به ساخت يا وارد كردن اين وسايل اقدامنمايند.


ماده 91
كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اينقانون مكلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت وسلامت وبهداشت كارگراان در محيط كار، وسايل وامكانات لازم را تهيه و دراختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنانبياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افرادمذكور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي واجراي دستورالعملهاي مربوطه كارگاه مي‌باشند.


ماده 92
كليه واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين درآنها به اقتضاي نوع كار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از كار قرار دارندبايد براي همه افراد مذكور پرونده پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يكبارتوسط مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورندو نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.


تبصره 1
چنانچه با تشخيص شوراي پزشكي نظر داده شود كه فردمعاينه شده به بيماري ناشي از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرماومسئولين مربوطه مكلفند كار او را براساس نظريه شوراي پزشكي مذكور بدونكاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند.


تبصره 2
درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط كار خواهد بود.


ماده 93
به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت برحسن اجرايمقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، دركارگاههائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.


تبصره 1
كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشتحرفه اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‌شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجدشرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان وآموزش پزشكي باشند تعيين مي‌گردند كه وظيفه شان برقراري ارتباط ميان كميتهمذكور با كارفرما و وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي‌باشد.


تبصره 2
نحوه تشكيل وتركيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهدبود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.


ماده 94
در موارديكه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنانواحدهاي موضوع ماده 85 اين قانون امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كاررا در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي‌توانند مراتب را به كميتهحفاظت فني وبهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند و اينامر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداريمي‌شود ثبت گردد.


تبصره 1
چنانچه كارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماريناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايلونظرات خود به نزديكترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. ادارهكار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوعرسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.


ماده 95
مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت كار برعهدهكارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهدبود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولينواحد، حادثه اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقيو نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.


تبصره 1
كارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده 85 اين قانونموظفند كليه حوادث ناشي از كار را در دفتر ويژه اي كه فرم آن را از طريقوزارت كار و امور اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورتكتبي به اطلاع اداره كار و امور اجتماعي محل برسانند.


تبصره 2
چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده 85 اينقانون براي حفاظت فني وبهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختياركارگر قرار داده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدونتوجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد كارفرمامسئوليتي نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهدبود.


4-2-  بازرسي‌ كار

ماده 96
به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، ادارهكل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشكيل مي‌شود :

الفنظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط كار به ويژه مقررات حمايتي مربوط بهكارهاي سخت و زيان آور وخطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان وكارگران نوجوان

ب –نظارت براجراي صحيح مقررات قانون كار و آئين نامه ها ودستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني

ج –آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني وراهنمائي كارگران، كارفرمايان و كليه افرادي كه در معرض صدمات و ضايعاتناشي از حوادث وخطرات ناشي از كار قرار دارند.

د- بررسي و تحقيق پيراموناشكالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاحميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذكور، مناسب با تحولات وپيشرفتهاي تكنولوژي

ه –رسيدگي به حوادث ناشي از كار در كارگاههاي مشمول وتجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.


تبصره 1
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مسئول برنامه ريزي،كنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بوده و موظفاست اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.


تبصره 2
بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذكر اشكالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.


ماده 97
اشتغال در سمت بازرسي كار منوط به گذراندن دوره هاي آموزش نظري و علمي در بدو استخدام است.


تبصره 1
آئين نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسانبهداشت كار با پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشكي و سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب هيئت وزيرانخواهد رسيد اين شرايط به نحوي تدوين خواهد شد كه ثبات و استقلال شغليبازرسان را تامين كند و آنها را از هرنوع تعرض مصون بدارد


ماده 98
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار در حدود وظايف خويشحق دارند بدون اطلاع قبلي در هرموقع از شبانه روز به موسسات مشمول ماده 85اين قانون وارد شده و به بازرسي بپردازند ونيز مي‌توانند به دفاتر و مداركمربوطه در موسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام يا قسمتي از آنها رونوشتتحصيل نمايند.


تبصره 1
ورود بازرسان كار به كارگاههاي خانوادگي منوط به اجازه كتبي دادستان محل خواهد بود.


ماده 99
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق دارند به منظوراطلاع از تركيبات موادي كه كارگران با آنها در تماس مي‌باشند و يا درانجام كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند، به اندازه اي كه براي آزمايش لازماست در مقابل رسيد، نمونه بگيرند وبه روساي مستقيم خود تسليم نمايند.


تبصره 1
ساير مقررات مربوط به چگونگي بازرسي كار مطابق آئيننامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي حفاظت فني وبهداشت كار حسبمورد به تصويب وزير كار و امور اجتماعي و وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكيخواهد رسيد.


ماده 100
كليه بازرسان كار وكارشناسان بهداشت حرفه اي، دارايكارت ويژه حسب مورد با امضاء وزير كار و اموراچتماعي يا وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي هستند كه هنگام بازرسي بايد همراه آنها باشد و درصورتتقاضاي مقامات رسمي يا مسئولين كارگاه ارائه شود.


ماده 101
گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار درموارد مربوط به حدود وظايف و اختياراتشان در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود.


تبصره 1
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مي‌توانند، به عنوان مطلع وكارشناس در جلسات مراجع حل اختلاف شركت نمايند.


تبصره 2
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند درتصميم گيري مراجع حل اختلاف نسبت به پرونده هائيكه قبلا به عنوان بازرس درمورد آنها اظهارنظر كرده اند، شركت كنند.


ماده 102
بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار نمي‌توانند دركارگاهي اقدام به بازرسي نمايند كه خود يا يكي از بستگان نسبي آنها تاطبقه سوم و يا يكي از اقرباي سببي درجه اول ايشان به طور مستقيم در آنذينفع باشند.


ماده 103
بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار حق ندارند در هيچمورد حتي پس از بركناري از خدمت دولت اسرار واطلاعات را كه به مقتضاي شغلخود به دست آورده اند و يا نام اشخاصي را كه به آنان اطلاعاتي داده ياموارد تخلف را گوشزد كرده اند، فاش نمايند.


تبصره 1
متخلفين از مقررات اين ماده مشمول مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.


ماده 104
كارفرمايان و ديگر كسانيكه مانع ورود بازرسان كار وكارشناسان بهداشت كار به كارگاههاي مشمول اين قانون گردند و يا مانع انجاموظيفه ايشان شوند يا از دادن اطلاعات ومدارك لازم به آنان خودداري نمايند،حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهند شد.


ماده 105
هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس كار يا كارشناسبهداشت حرفه اي احتمال وقوع حادثه و يا بروز خطر در كارگاه داده شود،بازرس كار يا كارشناس بهداشت حرفه اي مكلف هستند مراتب را فورا و كتبا بهكارفرما يا نماينده او و نيز به رئيس مستقيم خود اطلاع دهند.


تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزشپزشكي، حسب مورد گزارش بازرسان كار و كارشناسان بهداشت حرفه اي از دادسرايعمومي محل ودرصورت عدم تشكيل دادسرا از دادگاه عمومي محل تقاضا خواهند كردفورا قرار تعطيل ولاك و مهر تمام يا قسمتي از كارگاه را صادر نمايد. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذكور پس از ابلاغ قابلاجرست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور در صورتي صادر خواهد شد كه بازرسكار يا كارشناس بهداشت حرفه اي و يا كارشناسان ذيربط دادگستري رفع تواقص ومعايب موجود را تائيد نموده باشند.


تبصره 2
كارفرما مكلف است در ايامي كه به علت فوق كار تعطيل مي‌شود مزد كارگران كارگاه را بپردازد.


تبصره 3
متضرران از قرارهاي موضوع اين ماده درصورت اعتراض بهگزارش بازرس كار و يا كارشناس بهداشت حرفه اي و تعطيل كارگاه مي‌توانند ازمراجع مزبور، به دادگاه صالح شكايت كنند و دادگاه مكلف است به فوريت وخارج از نوبت به موضوع رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي و قابل اجراء است.


ماده 106
دستورالعملها و آئين نامه ها ي اجرائي مربوط به اينفصل به پيشنهاد مشترك وزارت كاوامور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ