کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
 

قانون کار

فصل هفتم

مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139
هدف از مذاكرات دسته جمعي، پيشگيري و يا حل مشكلات حرفه اي و يا شغلي و يا بهبود شرايط توليد و يا امور رفاهي كارگران است كه ازطريق تعيين ضوابطي براي مقابله با مشكلات و تامين مشاركت طرفين در حل آنها و يا از راه تعيين و يا تغيير شرايط و نظائر اينها، در سطح كارگاه،حرفه و يا صنعت با توافق طرفين تحقق مي‌يابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفين بايد متكي به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1
هر موضوعي كه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ايجادضوابط ازطريق مذاكرات دسته جمعي باشد، مي‌تواند موضوع مذاكره قرار بگيرد،مشروط برآنكه مقررات جاري كشور واز جمله سياستهاي برنامه اي دولت، اتخاذتصميم در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات دسته جمعي بايد به منظورحصول توافق و حل وفصل مسالمت آميز اختلافات با رعايت شئون طرفين و باخودداري از هرگونه عملي كه موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه يابد.


تبصره 2
درصورتي كه طرفين مذاكرات دسته جمعي موافق باشندمي‌توانند از وزارت كار و امور اجتماعي تقاضا كنند شخص بيطرفي را كه درزمينه مسائل كار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاكرات هماهنگي ايجاد كند،به عنوان كارشناس پيمانهاي دسته جمعي به آنها معرفي نمايد. نقش اينكارشناس كمك به هر دوطرف در پيشبرد مذاكرات دسته جمعي است.


ماده 140
پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي كه بهمنظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي و يانماينده قانوني كارگران ) از يك طرف و يك چند كارفرما و يا نمايندگانقانوني آنها ا زسوي ديگر و يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري وكارفرمائي منعقد مي‌شود.


تبصره 1
درصورتي كه مذاكرات دسته جمعي كار منجر به انعقاد پيماندسته جمعي كار شود، بايد متن پيمان در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفينبرسد. دو نسخه از پيمان در اختيار طرفين عقد پيمان دسته جمعي قرار گرفته ونسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسيد و به منظور رسيدگي و تائيد، تسليموزارت كار و امور اجتماعي خواهد شد.


ماده 141
پيمانهاي دسته جمعي كار هنگامي اعتبار قانوني و قابليتاجرائي خواهند داشت كه : الف –مزايائي كمتر از آنچه در قانون كار پيشبيني گرديده است در آن تعيين نشده باشد. ب –با قوانين و مقررات جاري كشوروتصميمات ومصوبات قانوني دولت مغاير نباشد. ج –عدم تعارض موضوع ياموضوعات پيمان با بندهاي الف وب، به تائيد وزارت كار و امور اجتماعي برسد.


تبصره 1
وزارت كار و امور اجتماعي بايدنظر خود در مورد مطابقتيا عدم تطابق پيمان با بندهاي الف وب مذكور دراين ماده را ظرف 30 روز بهطرفين پيمان كتبا اعلام نمايد.


تبصره 2
نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد عدم مطابقت مفادپيمان جمعي با موضوعات بندهاي الف وب بايد متكي به دلائل قانوني ومقرراتجاري كشور باشد. دلائل و موارد مستند بايد كتبا به طرفين پيمان ظرف مدتمذكور در تبصره يك همين ماده اعلامگردد.


ماده 142
درصورتيكه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون ويا پيمانهاي قبلي و يا هريك از موضوعات مورد درخواست طرفين براي انعقادپيمان جديد، منجر به تعطيل كار ضمن حضور كارگر در كارگاه و يا كاهش عمديتوليد از سوي كارگران شود، هيات تشخيص موظف است براساس درخواست هريك ازطرفين اختلاف و يا سازمانهاي كارگري و كارفرمايي، موضوع اختلاف را سريعامورد رسيدگي قرار داده و اعلام نظر نمايد.


تبصره 1
درصورتيكه هريك از طرفين پيمان دسته جمعي نظر مذكور رانپذيرد مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ اعلام نظر هيات تشخيص (موضوعماده 158) به هيات حل اختلاف مندرج در فصل نهم اين قانون مراجعه و تقاضايرسيدگي و صدور راي نمايد. هيات حل اختلاف پس از دريافت تقاضا فورا بهموضوع اختلاف در پيمان دسته جمعي رسيدگي و راي خود را نسبت به پيمان دستهجمعي كار اعلام مي‌كند.


ماده 143
درصورتيكه پيشنهاد هيات حل اختلاف ظرف سه روز موردقبول گزارش طرفين واقع نشود رئيس اداره كار و امور اجتماعي موظف استبلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصميم لازم، به وزارت كار و اموراجتماعي اطلاع دهد درصورت لزوم هيات وزيران مي‌تواند مادام كه اختلافادامه دارد، كارگاه را به هرنحوي كه مقتضي بداند به حساب كارفرما ادارهنمايد.


ماده 144
در پيمان هاي دسته جمعي كار كه براي مدت معيني منعقدمي‌گردد، هيچيك از طرفين نمي‌تواند به تنهائي قبل از پايان مدت، درخواستتغيير آن را بنمايد، مگر آنكه شرايط ا ستثنائي به تشخيص وزارت كار و اموراجتماعي اين تغيير را ايجاب كند.


ماده 145
فوت كارفرما و يا تغيير مالكيت از وي، دراجراي پيماندسته جمعي كار موثر نمي‌باشد و چنانچه كار استمرار داشته باشد، كارفرمايجديد قائم مقام كارفرماي قديم محسوب خواهد شد.


ماده 146
در كليه قراردادهاي انفرادي كار، كه كارفرما قبل ازانعقاد پيمان دسته جمعي كار منعقد ساخته و پا پس از آن منعقد مي‌نمايد،مقررات پيمان دسته جمعي لازم الاتباع است، مگر در مواردي كه قراردادهايانفرادي از لحاظ مزد داراي مزايائي بيشتر از پيمان دسته جمعي باشند

قبلی<______________________________لینک دانلود____________________________> بعدی

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ