بازدید: 3016

وصول مطالبات پیمانکار

اگر وصول مطالبات پیمانکار را مهم ترین هدف پیمانکاران در نظر بگیریم سخنی به گزاف نگفته ایم. واضح است که پیمانکاران به عنوان شرکت های خصوصی محوریت فعالیت خود را بر کسب سود بیشتر متمرکز می کنند. و نتیجه هر پروزه با میزان وصول آن سنجیده میگردد. بنابراین بار دیگر تأکید داریم وصول مطالبات پیمانکار مهم ترین ولذت بخش ترین قسمت یک پروژه و یا قرارداد برای پیمانکاران است.

 از طرفی همین جذابیت بزرگ ( وصول مطالبات ) به بزرگترین چالش برای پیمانکاران

تبدیل گردیده است.که خود دلایل متعددی دارد. این دلایل به قرار زیر است:

1) عدم توافق کارفرما و پیمانکار در حصول توافق در مورد کارکردی که مطالبات پیمانکار از آن ناشی میگردد.

2) عدم وجود نقدینگی یا اعتبار پروژه توسط کارفرما

3) برخورد غیر منطقی بعضی از عوامل کارفرما و اعمال نظر های شخصی یا غیر کارشناسانه در پرداخت مطالبات پیمانکار

4) عدم تبحر و مهارت کافی عوامل رسیدگی تأیید کننده صورت وضعیت یا سایر مطالبات پیمانکار

ذکر عوامل بالا که از مهمترین موارد عدم وصول مطالبات است و لزوماً تمام آنها نیست به این دلیل مهم صورت گرفته که ما در خصوص هر کدام از این عوامل راهکارهای کارگشا ارائه نمائیم.

نکته قابل توجه این است که راهکار های عام الشمولی برای موارد ذکر شده وجود ندارد چراکه عمده پیمانکاران از یک قرارداد (شرایط عمومی پیمان) تبعیت نمیکنند. بنابراین توصیه های ما مطلق نیست.

و ناگزیر با فرض حاکمیت شرایط عمومی پیمان راهکار های متناسب را ارائه میدهیم.

1 ) در این خصوص و البته در سایر موارد مکاتبه یکی از مؤثرترین راهکار های ممکن است. بنابراین اکیداً توصیه میکنیم از پیغامهای غیر کتبی و غیر مستند ( تلفنی –شفاهی ) خودداری و کلیه موارد مهم را از طریق مکاتبه ( ترجیحاً با شماره ثبت در دبیرخانه کارفرما ) به وی ابلاغ نمائید. حال چنانچه مکاتبه میسر نشد ( این مکاتبات بعدها میتواند ملاک اظهار نظر مراجع رسیدگی ( کارشناس، داور، دادگاه ) قرار گیرد.) بهترین گزینه تأمین دلیل به وسیله کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به شرایط حادث شده بهترین راهکار معرفی میشود.

2 ) در این خصوص فرض بر این است که کارفرما لزوماً می بایست اعتبار و نقدینگی پیمان را قبل از انعقاد قرارداد تأمین نموده باشد. بنابراین هر توجیهی که توسط کارفرما مطرح گردد از نظر حقوقی مسموع نخواهد بود.

نکته قابل توجه این است که تجربه نشان داده که بعضی کارفرما ها طرقاً به این امر اعتراف نمی کنند. و سعی می کنند که با ایراد خدشه به کار و عملکرد پیمانکار ضرب الاجل پرداخت مطالبات پیمانکار را طولانی نمایند. در اینحالت بهترین اقدام توسط پیمانکار مطالبه مبالغ بصورت رسمی ( در قالب صورت وضعیت و نامه و ... ) می باشد که چنانچه موضوع اختلاف از طریق مصالحه و دوستانه حل نشد، بتواند بعنوان مستند عدم پرداخت و بالطبع مشمول مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه توسط پیمانکار شود.

3) این مطالب نیز هرچند خیلی شایع نیست ولی به ندرت وجود دارد. در این حالت نیز پیمانکار می بایست با ارائه مکاتبات مستند از عملکرد و حق خود دقاع نمید و با مکاتبات مستمر و محترمانه کارفرما را به همکاری ترغیب نماید.

4) در خصوص عدم پرداخت مطالبات به دلیل عدم تبحر و مهارت کالفی در بررسی مستندات پیمانکار و ... به نظر میرسد برخورد توأم با احترام با عوامل بررسی و آموزش غیر ملموس به آنها و یا تهیه صورت وضعیت با درج توضیحات و منطق محاسبه و ... میتواند قفل تطویل زمان را باز کند بنابراین، برخورد توأم با احترام در کلیه مراحل اجرای قرارداد های پیمانکاری توصیه اکید ماست.

در نهایت چنانچه راهکار های فوق منجر به نتیجه نشد باید بر علیه کارفرما طرح دعوی اقامه نمود که البته توصیه می کنیم قبلاً مقاله مفصل مؤسسه حقوقی ماپ را در چگونگی و باید و نباید های طرح دعوی بر علیه کارفرما را در اینجا بخوانید.