کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
انواع پیمان

پيمان مهندسی و تدارک تجهيزات و کالا Engineering and procurement contract (EPC) :

  پيمانی است که در آن مجموعه خدمات طراحی، مهندسی و تأمين مصالح و تجهيزات و نظارت بر نصب و راه‌اندازی توسط يک پيمانکار انجام می‌شود.

 

پيمان تدارک تجهيزات و کالا و ساختمان و نصب Procurement and construction contract (PC) :

  پيمانی است که در آن مجموعه خدمات تأمين، مصالح و تجهيزات و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازی توسط يک پيمانکار انجام می‌شود.

 

پيمان مهندسی، تدارک تجهيزات و کالا و ساختمان و نصب Engineering, procurement and construction contract (PC) :

  يک نوع پيمان طرح و ساخت است که در آن مجموعه خدمات مهندسی و طراحی و تهيه و تأمين تجهيزات و مصالح و عمليات ساختمان و نصب و راه‌اندازی، تماماً توسط يک پيمانکار انجام می‌شود.

 

پيمان کليدگردان :Turnkey contract

  - پيمان کليدگردان پيمانی است که پيمانکار مسئوليت طراحی، تهيه و تدارک مصالح و تجهيزات، ساخت و نصب و ساير کارها برای تکميل طرح را به عهده ‌دارد و طرح را در وضعيت عمليات و آماده بهره‌برداری تحويل کارفرما می‌دهد و کارفرما فقط مسئوليت بهره‌برداری را به عهده ‌دارد. و همچنين تأمين موقت منابع مالی نيز به عهده پيمانکار می‌باشد و پس از تکميل، هزينه‌ها به وی پرداخت می‌شود.

  - يکی از روشهای اجرای طرح و ساخت می‌باشد که پيمانکار تأمين مالی، طراحی و ساخت را برمبنای مشخصات تعيين شده و قيمت مورد توافق انجام می‌دهد. بعد از تکميل کار و راه‌اندازی، کارفرما تمام هزينه‌ها را پرداخت می‌کند.

 

پيمان با مبلغ ثابت Fixed price contract :

  پيمانی است که مبلغ آن در مناقصه اعلام و يا بر اساس فهرست‌بها تعيين می‌شود.

  يادآوری- در صورت تغيير در شرايط اقتصادی مبلغ نهايی قابل تعديل است.

 

پيمان با مبلغ مقطوعFirm fixed price contract - fixed price contract :

  پيمانی است که مبلغ آن ثابت بوده و هيچ‌گونه تعديل قيمت به آن تعلق نمی‌گيرد.

  اين نوع پيمان با پيمانکاری منعقد می‌شود که تجربه اجرايی اين قبيل کارها را داشته باشد و تمام مسئوليت قيمت متوجه وی می‌باشد و ضمناً بيشترين انگيزه را برای کنترل هزينه‌ها و کارايی بيشتر پيمانکار دارد.

  - پيمانی است که علی‌رغم تغييرات در شرايط اقتصادی مبلغ آن قابل تعديل نيست.

 

پيمان يک قلم: Lump sum contract

  - پيمان با مبلغ ثابت که بر اساس مناقصه تک قيمتی منعقد شده است.

  - پيمانی است با مبلغ ثابت برای انجام يک طرح و يا کار مشخص، کار يا طرح، با محدوده مشخص و شرايط از پيش تعيين شده و با توافق اوليه انجام می‌شود. مبلغ قرارداد قابل تغيير نمی‌باشد مگر اينکه حجم کار تغيير کند و دو طرف با مبلغ آن به توافق برسند.

 

پيمان متره Measurement contract :

  پيمانی است که در آن، با اندازه‌گيری مقدار کار انجام شده، پس از تکميل کار، و قيمتگذاری آن براساس فهرست بهای مورد توافق، از مبلغ پيمان اطمينان حاصل می‌شود.

 

پيمان با تعديل قيمتContract with adjustment :

  پيمانی است که قيمت يا مبلغ آن با استفاده از فرمول از قبل توافق شده تعديل می‌شود.

 

پيمان مختلط مقطوع و فهرست بهاFirm fixed price and unit price contract :

  پيمانی است که قسمتهايی از آن (که دقيقاً مشخص شده است) به صورت مقطوع و بقيه قسمتها (که هنگام عقد پيمان دقيقاً مشخص نيست) به صورت فهرست‌بها می‌باشد.

 

پيمان طرح و اجرا Design and construct contract :

  پيمانی است که پيمانکار پروژه‌ای را بر اساس اطلاعات ارائه شده به وسيله کارفرما، طراحی و اجرا می‌کند.

 

پيمان امانیCost reimbursement contract :

  پيمان بر اساس هزينه‌های انجام شده می‌باشد.

 

پيمان امانی با سقف هزينه :Target cost contract

  پيمان امانی است که در آن سقف هزينه اوليه برآورد می‌شود و پس از خاتمه کار تفاوت بين سقف هزينه و هزينه‌ واقعی بر اساس توافق بين کارفرما و پيمانکار سرشکن می‌شود.

 

 پيمان امانی ذی‌نفع: Cost plus contract

  پيمان امانی است که پرداخت به پيمانکار بر اساس هزينه‌های واقعی به علاوه درصدی از هزينه‌ها يا دستمزد انجام می‌شود.

 

پيمان امانی ذی‌نفع با مبلغ ثابت:Cost plus fixed fee contract

  پيمانی است که مبلغ آن بر اساس توافق در بدو قرارداد تعيين و ثابت می‌باشد، اين قيمت ثابت با هزينه‌های عملی تغيير نمی‌کند مگر اينکه کارهای مورد پيمان تغيير پيدا کند، اين نوع قرارداد برای پيمانکار انگيزه‌ای برای کنترل هزينه‌ها پديد می‌آورد و در غير اين صورت خسارت زيادی را متحمل خواهد شد.

 

پيمان امانی ذی‌نفع با درصد سود Cost plus a percentage fee contract :

  - قراردادی است که قيمت کار پيمانکار مقطوع نيست، اما معادل درصد تعيين شده (به عنوان سود) علاوه بر هزينه‌های مستند به پيمانکار پرداخت می‌شود.

 

پيمان امانی ذی‌نفع با قيمت ثابت و پاداشCost plus award fee contract :

  قرارداد بر مبنای پرداخت هزينه‌ها که شامل دو قسمت می‌باشد: 1- قيمت مبنای ثابت اوليه 2- مبلغی به عنوان پاداش، که تمام يا قسمتی از آن در طول کار به پيمانکار پرداخت می‌شود. اين پاداش انگيزه‌ای است که پيمانکار در منابع مالی و زمان صرفه‌جويی کند و کيفيت فنی کار را نيز مد نظر قرار دهد و ميزان پرداخت پاداش بر مبنای قضاوت و ارزيابی کار پيمانکار از طرف کارفرما بر اساس پيمان تعيين می‌شود.

 

پيمان دستمزدیLabour-only contract :

  پيمانی است که تنها برای تأمين نيروی کار منعقد می‌شود.

پيمان مذاکره‌ای (توافق يا قرارداد بدون مناقصه( Negotiated contract :

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحيت و قدرت اجرايی و سوابق و تجهيزات يک يا چند پيمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرايط پيمان نيز بر اساس مذاکره تعيين می‌شود.

  - پيمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط ديگر بين کارفرما و يک پيمانکار واحد مذاکره و توافق شده است.

 

پيمان مناقصه‏ ای:Competitive bid contract

  پيمانی است که از طريق مناقصه و دعوت از تمام آنهايی که خواهان و دارای توان انجام آن هستند، برنده مناقصه مشخص و با وی پيمان بسته می‌شود.

 

پيمان مديريتManagement contract :

  پيمانی است که به موجب آن پيمانکار در مرحله طراحی، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌کند و پس از عقد پيمان، در کارگاه مسئول برنامه‌ريزی و مديريت تمام امور و اجرای کامل پيمان می‌با‌شد.

 

اجرای کار به روش پيمان مديريت Execution using project management contract :

  در اين روش اجرای کار از طريق ترک تشريفات مناقصه به يک پيمانکار مديريت واگذار می‌شود و پيمانکار مديريت در ازای مديريت فنی و اجرايی حق‌الزحمه مقطوعی دريافت می‌کند. هزينه اجرای عمليات (به استثنای حق‌الزحمه مديريت) از وجهی که کارفرما به حساب مشترک واريز می‌کند پرداخت می‌شود (حساب مشترک با امضای نماينده کارفرما و رئيس کارگاه است). حداکثر هزينه اجرای عمليات بر مبنای فهرست‌بهای مربوط و ضرايب آن به اضافه 20 درصد به عنوان صعوبت نيمه کاره بودن آن محاسبه می‌شود. اين روش برای کارهايی که از پيمانکار خلع يد شده يا قسمتی از طرح که قبلاً انجام شده است، به کار می‌رود. (موضوع بخشنامه شماره 66900 مورخ 15/11/61 سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور(

 

متمم پيمان Supplementary of contract :

  - پيمانی است مستقل که در ادامه کار پيمان قبلی به منظور تکميل آن منعقد می‌شود.

  - متمم پيمان، پيمانی است که در ادامه پيمان قبلی برای ادامه کار مشابه منعقد می‌شود.

 

پيمان دست دوم Sub contract :

  پيمانی است که به منظور انجام قسمتی از کار يا بخشی از خدمات توسط شخص ثالثی با پيمانکار اصلی بسته می‌شود.

 

قرارداد اندازه‌گيری مجدد Remeasurement contract :

  پيمانی است که برای انجام کار بر اساس حجم عمليات و واحد بهای مربوط تنظيم شده است و پرداخت بر مبنای مقادير اقلام کار انجام شده و قيمت واحد آنها صورت می‌گيرد.

 

پيمان مذاکره‌ای (توافق يا قرارداد بدون مناقصه( :Negotiated contract

  - قراردادی که بر اساس بررسی صلاحيت و قدرت اجرايی و سوابق و تجهيزات يک يا چند پيمانکار بدون مناقصه منعقد می‌شود. مبلغ و شرايط پيمان نيز بر اساس مذاکره تعيين می‌شود.

  - پيمانی است که بر اساس شروط مالی و شروط ديگر بين کارفرما و يک پيمانکار

 

قرارداد همسان Standard form contract - model form contract :

  قراردادی است که موافقتنامه، شرايط عمومی، شرح خدمات و حق‌الزحمه مصوب داشته باشد.

 

قرارداد ناهمسان Customized contract :

  قرارداد ناهمسان قراردادی است که موافقتنامه، شرايط عمومی، شرح خدمات يا حق‌الزحمه مصوب نداشته باشد و يا هر يک از مدارک مصوب ياد شده در آنها قابل استفاده نباشد.

 

قرارداد پژوهشیResearch contract :

  قراردادی است که برای انجام دادن خدمات يا کارهای پژوهشی و تحقيقاتی مورد استفاده قرار می‌گيرد

 

قرارداد همکاریCooperation contract :

  قرارداد همکاری عبارت است از توافقی که بين دو يا چند شرکت مشاور يا پيمانکار برای انجام يک طرح مشخص يا يک کار به عمل می‌آيد. در اين توافق، حدود وظايف و مسئوليت هر کدام از شرکتها مشخص شده است.


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ